Visa allt om Ghulam Trans Aktiebolag
Visa allt om Ghulam Trans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 501 21 870 21 717 20 492 17 710 16 298 9 740 6 503 5 646 2 944
Övrig omsättning 122 798 860 681 449 200 166 22 46 25
Rörelseresultat (EBIT) 244 496 563 692 -29 71 454 137 566 -42
Resultat efter finansnetto -304 564 597 -21 -386 -19 672 96 -340 -212
Årets resultat -316 208 465 -66 -294 -21 508 96 -340 -98
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 111 5 397 4 606 4 782 5 797 6 800 4 276 1 689 1 016 1 797
Omsättningstillgångar 1 524 1 471 1 290 1 347 1 143 1 210 1 213 700 577 367
Tillgångar 6 635 6 868 5 896 6 129 6 940 8 011 5 489 2 390 1 593 2 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 598 914 705 241 356 650 792 284 188 528
Obeskattade reserver 293 293 79 0 0 92 92 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 336 3 018 2 503 3 228 3 804 4 751 2 729 1 065 484 969
Kortfristiga skulder 2 408 2 642 2 609 2 660 2 780 2 518 1 877 1 040 921 667
Skulder och eget kapital 6 635 6 868 5 896 6 129 6 940 8 011 5 489 2 390 1 593 2 164
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 150 140 251 200 160 140 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 598 9 729 8 047 7 760 7 000 3 759 2 634 1 934 973
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 286 2 898 2 510 2 138 2 213 1 296 978 746 373
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 130 120 0 0 0
Omsättning 20 623 22 668 22 577 21 173 18 159 16 498 9 906 6 525 5 692 2 969
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 28 20 18 15 10 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 732 781 776 1 025 984 1 087 974 929 941 491
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 497 452 540 557 639 534 545 483 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 240 1 936 2 148 2 070 1 488 1 432 1 388 442 834 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,26% 0,70% 5,98% 15,71% 8,66% 67,33% 49,78% 15,18% 91,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,08% 15,99% 15,23% 12,17% 0,19% 3,58% 13,65% 6,44% 35,78% -1,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,32% 5,02% 4,14% 3,64% 0,07% 1,76% 7,69% 2,37% 10,10% -1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,36% 88,67% 85,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,31% -5,35% -6,07% -6,41% -9,24% -8,03% -6,82% -5,23% -6,09% -10,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,46% 16,64% 13,00% 3,93% 5,13% 8,96% 15,66% 11,88% 11,80% 24,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,29% 55,68% 49,44% 45,30% 32,16% 43,29% 64,62% 67,31% 62,65% 55,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...