Visa allt om Aimo Park Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-03 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 571 230 1 212 102 1 184 728 1 093 552 1 042 317 965 897 990 734 0 953 765 897 048
Övrig omsättning 16 248 10 128 0 37 155 0 0 0 19 500 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 130 305 142 589 142 705 157 480 103 758 96 237 90 969 -93 800 106 134 109 497
Resultat efter finansnetto 130 857 142 519 141 959 144 468 26 070 439 660 58 589 -93 800 147 691 134 598
Årets resultat 79 579 110 265 105 713 142 003 26 819 319 438 31 289 -93 800 103 930 95 878
Balansräkningar (tkr)
2020-03 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 760 130 927 145 583 156 081 182 580 646 031 651 332 1 544 100 1 157 072 1 146 416
Omsättningstillgångar 288 773 934 541 881 075 695 636 509 360 634 354 207 951 28 400 450 157 342 600
Tillgångar 417 533 1 065 468 1 026 658 851 717 691 940 1 280 385 859 283 1 572 500 1 607 229 1 489 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 636 785 865 675 599 569 886 427 883 789 794 528 234 1 527 500 606 977 625 678
Obeskattade reserver 29 250 0 0 0 0 0 0 40 800 0 0
Avsättningar (tkr) 3 467 0 0 0 3 084 3 084 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 000 249 040 124 420 0 796 739 629 330
Kortfristiga skulder 266 180 279 603 351 059 281 831 258 973 238 467 206 629 4 200 203 513 234 008
Skulder och eget kapital 417 533 1 065 468 1 026 658 851 717 691 940 1 280 385 859 283 1 572 500 1 607 229 1 489 016
Löner & utdelning (tkr)
2020-03
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 711 2 258 2 200 2 205 2 487 2 440 3 886 0 2 469 2 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 254 340 386 - 682 322
Löner till övriga anställda 170 461 129 278 129 046 123 566 116 630 99 651 95 731 0 96 895 89 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 1 371
Sociala kostnader 69 792 51 958 60 112 49 032 45 264 36 954 38 290 0 37 187 35 804
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 587 478 1 222 230 1 184 728 1 130 707 1 042 317 965 897 990 734 19 500 953 765 897 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 352 348 371 347 322 298 398 50 260 545
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 464 3 483 3 193 3 151 3 237 3 241 2 489 - 3 668 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 527 516 504 511 467 347 - 525 234
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 130 305 142 589 142 705 190 651 139 089 133 998 142 298 -93 800 150 591 152 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 2,31% 8,34% 4,92% 7,91% -2,51% - -100,00% 6,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,57% 13,42% 13,93% 17,06% 15,04% 34,38% 6,86% - 9,25% 9,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,39% 11,79% 12,07% 13,29% 9,98% 45,57% 5,95% - 15,58% 15,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,84% 20,06% 22,67% 23,03% 18,42% 17,28% 16,52% - 19,80% 18,91%
Rörelsekapital/omsättning 1,44% 54,03% 44,74% 37,84% 24,02% 40,99% 0,13% - 25,86% 12,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,88% 73,76% 65,81% 66,91% 61,84% 61,68% 61,47% 99,05% 37,77% 42,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,49% 334,03% 250,76% 246,51% 196,37% 265,81% 100,51% 676,19% 220,94% 146,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12 : Balansräkning redovisad i euro

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...