Visa allt om Adena Personlig Assistans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 31 730 30 677 27 185 28 292 31 309 35 458 31 701 17 741 22 841 23 282
Övrig omsättning 240 - - - 30 31 - - 6 31
Rörelseresultat (EBIT) 2 716 1 447 1 361 1 409 1 890 3 612 3 212 1 612 521 1 973
Resultat efter finansnetto 2 716 1 958 2 070 1 999 1 931 3 621 3 619 1 623 737 1 842
Årets resultat 2 305 1 576 1 173 1 694 1 123 4 151 2 294 797 360 3 213
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 597 2 610 3 046 3 599 5 125 5 152 5 241 8 620 8 665 10 097
Omsättningstillgångar 8 267 8 039 6 603 5 528 3 913 6 459 5 744 3 566 3 074 4 766
Tillgångar 11 864 10 649 9 650 9 126 9 038 11 611 10 985 12 186 11 739 14 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 439 2 534 1 958 1 986 1 492 4 369 2 417 4 924 4 127 8 767
Obeskattade reserver 3 549 3 810 3 900 3 360 3 440 2 960 4 688 3 888 3 428 3 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 875 4 304 3 792 3 781 4 107 4 282 3 879 3 375 4 184 2 868
Skulder och eget kapital 11 864 10 649 9 650 9 126 9 038 11 611 10 985 12 186 11 739 14 863
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 598 587 585 377 533 569
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 20 451 22 321 19 291 10 749 14 833 13 953
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 6 975 7 634 6 619 3 487 5 128 4 910
Utdelning till aktieägare 1 500 1 400 1 000 1 200 1 200 4 000 2 200 4 800 0 5 000
Omsättning 31 970 30 677 27 185 28 292 31 339 35 489 31 701 17 741 22 847 23 313
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 69 61 64 72 86 85 80 79 79
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 460 445 446 442 435 412 373 222 289 295
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 407 405 404 391 356 316 187 269 246
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 859 1 531 1 439 1 514 2 059 3 692 3 285 1 657 550 2 038
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,43% 12,85% -3,91% -9,64% -11,70% 11,85% 78,69% - -1,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,89% 18,44% 21,45% 21,90% 21,37% 31,19% 32,94% 13,32% 6,28% 13,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,56% 6,40% 7,61% 7,07% 6,17% 10,21% 11,42% 9,15% 3,23% 8,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,50% 99,39% 99,22% 99,29% 98,96% 98,61% 97,67% 96,06% 98,82% 95,70%
Rörelsekapital/omsättning 10,69% 12,18% 10,34% 6,17% -0,62% 6,14% 5,88% 1,08% -4,86% 8,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,32% 51,70% 51,81% 50,48% 46,20% 57,51% 55,29% 63,92% 56,68% 74,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,58% 186,78% 174,13% 146,20% 95,28% 150,84% 148,08% 105,66% 73,47% 166,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...