Visa allt om Algol Aktiebolag
Visa allt om Algol Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 915 1 180 1 092 1 361 2 075 1 779 1 863 1 944 2 671 3 256
Övrig omsättning - - 824 - - - - - - 49
Rörelseresultat (EBIT) 127 -3 347 250 58 -69 15 -31 -238 554
Resultat efter finansnetto 123 -3 351 196 3 -122 -20 -86 -287 503
Årets resultat 176 74 133 110 3 -81 0 0 0 300
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 273 211 1 510 1 570 1 586 1 694 1 896 2 086 2 293
Omsättningstillgångar 257 943 770 576 340 575 746 727 1 197 1 787
Tillgångar 447 1 216 981 2 086 1 910 2 160 2 439 2 623 3 283 4 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 272 348 374 424 552 770 897 1 177 1 457
Obeskattade reserver 0 116 221 48 3 0 41 67 163 466
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 170 1 187 1 203 1 219 1 235 1 251
Kortfristiga skulder 149 828 412 1 664 315 422 426 441 708 906
Skulder och eget kapital 447 1 216 981 2 086 1 910 2 160 2 439 2 623 3 283 4 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 457 289 673 544 557 392 470 688
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 660 377 48 50 123 84 29 165 214 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 243 187 284 146 382 338 300 262 375 489
Utdelning till aktieägare 150 150 150 160 160 130 137 127 280 280
Omsättning 1 915 1 180 1 916 1 361 2 075 1 779 1 863 1 944 2 671 3 305
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 958 590 546 681 1 038 890 932 972 890 1 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 307 426 256 606 500 458 427 368 603
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 209 79 401 310 126 -8 267 223 37 818
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,29% 8,06% -19,76% -34,41% 16,64% -4,51% -4,17% -27,22% -17,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,64% 0,00% 36,09% 12,13% 3,19% -3,10% 0,98% -0,76% -6,58% 13,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,68% 0,00% 32,42% 18,59% 2,94% -3,77% 1,29% -1,03% -8,09% 17,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,64% 9,75% 32,78% -79,94% 1,20% 8,60% 17,18% 14,71% 18,31% 27,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,67% 29,81% 53,05% 19,62% 22,31% 25,56% 32,81% 36,04% 39,43% 43,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,48% 113,89% 186,89% 34,62% 107,94% 136,26% 175,12% 164,85% 169,07% 197,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...