Visa allt om AMF Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 244 272 242 337 234 924 228 739 209 264 211 841 193 558 4 525 158 906 149 872
Övrig omsättning 0 188 739 0 0 0 0 164 924 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 509 2 331 1 516 -23 591 -32 599 -13 958 -4 000 -2 888 1 227 2 026
Resultat efter finansnetto 829 1 870 808 -23 967 -33 135 -14 459 -4 556 -4 300 107 1 034
Årets resultat -478 237 -502 -2 099 -3 121 -3 648 -4 567 -4 300 -4 997 109
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 412 623 1 411 857 1 395 302 1 393 093 1 401 605 1 396 806 1 385 361 987 374 802 346 683 502
Omsättningstillgångar 14 046 3 726 14 934 37 137 37 662 38 482 49 221 55 034 61 515 72 559
Tillgångar 1 426 669 1 415 583 1 410 236 1 430 230 1 439 267 1 435 288 1 434 582 1 042 407 863 861 756 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 372 333 1 372 811 1 354 265 1 354 768 1 356 867 1 359 988 1 363 636 975 257 793 817 679 949
Obeskattade reserver 2 637 1 829 820 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 696 461 708 572 295 0 0 481 600 2 313
Långfristiga skulder 11 076 1 522 22 878 49 902 45 769 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Kortfristiga skulder 39 927 38 960 31 565 24 988 36 336 45 300 40 946 36 670 39 444 43 800
Skulder och eget kapital 1 426 669 1 415 583 1 410 236 1 430 230 1 439 267 1 435 288 1 434 582 1 042 407 863 861 756 062
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 13 533 13 000 12 599 13 573 13 310 11 695 10 916 14 369 4 056
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 78 219 77 804 75 695 68 345 64 643 65 113 56 217 53 961 45 180 45 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 52 133 52 023 54 599 46 753 43 954 48 891 39 391 39 165 36 280 31 087
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 244 272 242 525 235 663 228 739 209 264 211 841 193 558 169 449 158 906 149 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 130 131 125 117 113 107 96 92 88 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 879 1 850 1 879 1 955 1 852 1 980 2 016 49 1 806 2 204
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 188 1 140 1 146 1 142 1 129 1 190 1 199 1 211 1 158 1 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 096 6 141 4 691 -9 192 -27 962 -12 299 -2 552 -2 167 1 957 2 614
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,80% 3,16% 2,70% 9,31% -1,22% 9,45% 4 177,52% -97,15% 6,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,07% 0,16% 0,11% -1,65% -2,26% -0,97% -0,28% -0,28% 0,15% 0,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,42% 0,96% 0,65% -10,31% -15,57% -6,59% -2,07% -63,71% 0,80% 1,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,60% -14,54% -7,08% 5,31% 0,63% -3,22% 4,28% 405,83% 13,89% 19,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,34% 97,08% 96,08% 94,72% 94,27% 94,75% 95,05% 93,56% 91,89% 89,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,18% 9,56% 47,31% 148,62% 103,65% 84,95% 120,21% 150,08% 155,96% 165,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!