Visa allt om Betongteamet Riv & Håltagning i Bergslagen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 953 18 998 22 805 24 145 14 072 14 565 13 145 16 383 12 388 11 753
Övrig omsättning 141 102 163 22 96 111 85 375 2 151
Rörelseresultat (EBIT) 2 259 1 004 62 3 136 1 956 2 145 1 124 1 789 940 556
Resultat efter finansnetto 2 238 1 008 63 3 121 1 942 2 130 1 172 1 753 972 574
Årets resultat 1 356 783 -778 -272 1 113 1 226 695 1 010 497 307
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 232 986 1 447 1 665 524 790 1 004 1 569 1 757 1 637
Omsättningstillgångar 7 480 6 940 5 615 8 530 6 373 5 263 4 111 4 858 3 122 2 744
Tillgångar 8 712 7 926 7 062 10 195 6 897 6 053 5 115 6 426 4 879 4 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 816 2 460 1 676 2 454 2 726 1 613 2 288 1 953 1 124 777
Obeskattade reserver 2 288 1 782 1 779 1 966 2 073 1 573 1 028 741 293 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 0 0 3 500 0 0 0 170 425 798
Kortfristiga skulder 3 504 3 684 3 607 2 275 2 099 2 868 1 800 3 563 3 037 2 700
Skulder och eget kapital 8 712 7 926 7 062 10 195 6 897 6 053 5 115 6 426 4 879 4 382
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 063 3 188 2 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 1 385 1 099 931
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 1 901 360 180 150
Omsättning 22 094 19 100 22 968 24 167 14 168 14 676 13 230 16 758 12 390 11 904
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 16 15 8 0 8 13 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 291 1 267 1 425 1 610 1 759 - 1 643 1 260 1 239 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 508 518 498 527 - 479 444 442 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 666 1 500 555 3 545 2 253 2 656 1 582 2 189 1 450 959
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,55% -16,69% -5,55% 71,58% -3,38% 10,80% -19,76% 32,25% 5,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,93% 12,74% 0,91% 30,79% 28,36% 35,49% 23,32% 27,84% 21,09% 14,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,29% 5,32% 0,28% 13,00% 13,90% 14,75% 9,08% 10,92% 8,31% 5,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,58% 71,05% 59,87% 59,69% 65,72% 60,98% 61,68% 64,43% 66,77% 56,69%
Rörelsekapital/omsättning 18,11% 17,14% 8,81% 25,91% 30,37% 16,44% 17,58% 7,90% 0,69% 0,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,81% 48,57% 43,38% 39,11% 62,97% 46,92% 60,41% 39,39% 27,72% 19,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,47% 188,38% 155,67% 374,95% 303,62% 183,47% 217,94% 130,56% 93,25% 92,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!