Visa allt om The Wine and Spirits Collective Sweden AB
Visa allt om The Wine and Spirits Collective Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 97 063 86 704 71 953 56 674 59 166 56 675 56 965 61 049 62 572 79 362
Övrig omsättning 566 710 3 766 3 515 3 310 3 412 3 490 3 227 3 418 54
Rörelseresultat (EBIT) 2 424 2 099 1 071 421 3 133 424 -691 726 -40 11 202
Resultat efter finansnetto 2 157 2 096 1 025 502 3 218 490 -926 78 2 699 13 408
Årets resultat 1 582 1 568 636 247 1 616 473 -904 73 1 748 9 518
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 534 581 743 429 465 211 195 187 136 204
Omsättningstillgångar 43 000 37 307 39 476 37 325 32 927 31 496 30 354 34 511 46 944 58 604
Tillgångar 43 534 37 888 40 219 37 755 33 392 31 707 30 549 34 698 47 079 58 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 541 11 959 21 537 20 900 20 653 19 038 18 565 19 469 31 044 48 177
Obeskattade reserver 1 425 1 361 1 349 1 259 1 181 319 341 363 532 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 567 24 567 17 332 15 595 11 558 12 351 11 643 14 867 15 502 10 161
Skulder och eget kapital 43 534 37 888 40 219 37 755 33 392 31 707 30 549 34 698 47 079 58 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 765 1 407 1 834 729 730 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 615 4 978 4 865 4 057 3 404 2 312 2 642 3 375 3 263 3 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 037 1 852 1 766 1 437 1 204 1 371 1 563 1 511 1 724 1 406
Utdelning till aktieägare 1 265 0 0 0 0 0 0 0 11 648 18 880
Omsättning 97 629 87 414 75 719 60 189 62 476 60 087 60 455 64 276 65 990 79 416
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 7 7 7 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 133 10 838 8 994 7 084 8 452 8 096 8 138 6 783 6 952 8 818
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 997 874 869 742 541 750 876 637 672 669
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 453 2 128 1 100 421 3 135 437 -640 795 37 11 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,95% 20,50% 26,96% -4,21% 4,40% -0,51% -6,69% -2,43% -21,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,03% 6,14% 3,17% 1,35% 9,77% 1,63% -2,22% 2,21% 5,78% 22,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,70% 2,68% 1,77% 0,90% 5,51% 0,91% -1,19% 1,26% 4,35% 16,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,48% 21,85% 19,42% 18,39% 16,58% 16,57% 15,24% 15,12% 16,01% 29,30%
Rörelsekapital/omsättning 14,87% 14,69% 30,78% 38,34% 36,12% 33,78% 32,85% 32,18% 50,25% 61,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,66% 34,37% 56,17% 57,96% 64,46% 60,79% 61,59% 56,88% 66,75% 82,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,66% 89,46% 148,73% 170,70% 214,88% 168,97% 163,22% 128,06% 189,16% 422,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...