Visa allt om Korsberga Svets & Montage AB
Visa allt om Korsberga Svets & Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 108 289 109 090 82 458 67 117 57 695 58 426 50 028 39 336 39 294 29 847
Övrig omsättning - 18 - 18 127 85 - 15 96 159
Rörelseresultat (EBIT) 6 678 7 538 2 879 3 172 946 3 486 3 670 3 801 5 893 3 816
Resultat efter finansnetto 6 816 7 678 3 045 3 316 1 273 3 665 3 726 3 928 6 028 3 823
Årets resultat 4 387 4 479 2 227 2 283 293 1 779 1 908 2 140 3 133 2 066
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 203 13 010 11 219 8 214 9 286 6 439 5 028 3 134 3 224 1 010
Omsättningstillgångar 37 391 29 252 26 359 24 529 19 868 22 355 19 114 16 815 12 904 9 865
Tillgångar 49 595 42 261 37 578 32 743 29 154 28 794 24 142 19 949 16 128 10 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 512 23 125 18 646 16 419 14 031 13 737 12 185 9 277 7 187 4 054
Obeskattade reserver 10 268 9 100 7 188 7 026 6 659 6 786 5 581 4 482 3 461 1 854
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 910 318 326 333 339 345 350 355 309 296
Kortfristiga skulder 11 905 9 717 11 418 8 966 8 126 7 926 6 026 5 835 5 171 4 671
Skulder och eget kapital 49 595 42 261 37 578 32 743 29 154 28 794 24 142 19 949 16 128 10 875
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 390 380 349 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 699 7 352 6 436 5 907 5 037 3 838 2 938 2 738 1 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 870 2 641 2 309 2 130 1 774 1 558 1 246 1 212 829
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 108 289 109 108 82 458 67 135 57 822 58 511 50 028 39 351 39 390 30 006
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 22 21 19 18 17 15 12 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 512 4 959 3 927 3 532 3 205 3 437 3 335 3 278 3 572 3 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 486 480 467 452 406 389 385 397 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 229 8 667 3 639 3 911 1 755 4 158 4 195 4 202 6 215 4 082
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,73% 32,30% 22,86% 16,33% -1,25% 16,79% 27,18% 0,11% 31,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,75% 18,18% 8,13% 10,14% 4,37% 12,73% 15,44% 19,88% 38,18% 35,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,30% 7,04% 3,70% 4,95% 2,21% 6,27% 7,45% 10,08% 15,67% 12,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,90% 23,33% 21,72% 25,29% 24,41% 25,04% 26,45% 26,99% 31,47% 26,07%
Rörelsekapital/omsättning 23,54% 17,91% 18,12% 23,19% 20,35% 24,70% 26,16% 27,91% 19,68% 17,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,57% 71,52% 64,54% 66,88% 64,96% 65,08% 67,51% 63,06% 60,01% 49,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,49% 206,69% 151,70% 159,38% 140,95% 191,03% 204,08% 189,61% 178,28% 149,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...