Visa allt om Möttviks Trading & Construction Co AB
Visa allt om Möttviks Trading & Construction Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 725 3 640 1 433 764 767 495 986 1 100 881 1 920
Övrig omsättning - - 42 53 - - - - - 23
Rörelseresultat (EBIT) 408 906 129 95 96 6 185 -20 12 306
Resultat efter finansnetto 408 906 158 110 143 -58 272 53 -80 277
Årets resultat 238 530 123 85 93 -16 242 53 -89 186
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 22 37 276 283 232 253 170 131 282
Omsättningstillgångar 1 767 1 522 1 170 536 521 607 892 735 748 920
Tillgångar 1 773 1 544 1 207 811 804 839 1 145 905 879 1 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 941 964 634 666 682 789 955 713 660 899
Obeskattade reserver 356 254 28 28 28 0 65 88 88 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 514 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 476 323 30 117 94 50 125 104 131 214
Skulder och eget kapital 1 773 1 544 1 207 811 804 839 1 145 905 879 1 202
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 62 75 65 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 191 26 12 4 30 20 50 30 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 25 10 8 7 22 35 52 44 48
Utdelning till aktieägare 163 262 200 156 100 200 150 0 0 150
Omsättning 1 725 3 640 1 475 817 767 495 986 1 100 881 1 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 725 3 640 1 433 764 767 495 986 1 100 881 1 920
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 186 221 42 32 23 62 123 181 146 159
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 423 921 142 108 98 6 185 10 51 334
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,61% 154,01% 87,57% -0,39% 54,95% -49,80% -10,36% 24,86% -54,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,01% 58,68% 13,17% 13,56% 17,91% 1,43% 23,84% 6,08% 3,87% 27,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,65% 24,89% 11,10% 14,40% 18,77% 2,42% 27,69% 5,00% 3,86% 16,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,88% 38,52% 27,56% 44,90% 51,37% 66,67% 66,43% 42,36% 58,12% 42,55%
Rörelsekapital/omsättning 74,84% 32,94% 79,55% 54,84% 55,67% 112,53% 77,79% 57,36% 70,03% 36,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,74% 75,27% 54,34% 84,81% 87,39% 94,04% 87,59% 85,95% 82,29% 80,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 350,63% 447,06% 1 693,33% 358,12% 450,00% 1 058,00% 628,80% 651,92% 530,53% 403,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...