Visa allt om Allt i Trivsel Huddinge Aktiebolag
Visa allt om Allt i Trivsel Huddinge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 968 4 908 5 694 3 902 3 968 4 236 5 284 4 463 5 374 5 173
Övrig omsättning - - 43 60 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 -237 321 47 39 -140 372 92 284 105
Resultat efter finansnetto 38 -235 298 37 36 -182 389 63 291 111
Årets resultat 38 -155 163 24 21 9 206 70 163 48
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 108 141 98 196 262 363 92
Omsättningstillgångar 984 595 827 575 560 817 837 1 144 1 224 1 003
Tillgångar 984 595 828 683 701 915 1 033 1 406 1 587 1 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 436 397 552 389 365 343 334 728 658 527
Obeskattade reserver 0 0 80 0 0 0 205 103 155 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 36 124 211 299 386 0
Kortfristiga skulder 549 197 195 294 299 447 282 276 388 478
Skulder och eget kapital 984 595 828 683 701 915 1 033 1 406 1 587 1 096
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 439 420 367 354 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 987 927 940 857 491 552 466 483 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 216 289 307 251 291 304 261 271 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Omsättning 3 968 4 908 5 737 3 962 3 968 4 236 5 284 4 463 5 374 5 173
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 984 1 636 1 898 1 301 1 323 1 412 1 761 1 488 1 791 1 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 402 406 417 372 408 426 369 370 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 -236 335 88 163 -42 456 193 451 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,15% -13,80% 45,93% -1,66% -6,33% -19,83% 18,40% -16,95% 3,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,01% -35,97% 39,37% 7,61% 5,99% -14,54% 38,53% 6,54% 19,60% 10,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,74% -4,36% 5,73% 1,33% 1,06% -3,14% 7,53% 2,06% 5,79% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,57% 34,52% 39,39% 44,52% 47,66% 41,22% 45,46% 39,28% 41,83% 37,95%
Rörelsekapital/omsättning 10,96% 8,11% 11,10% 7,20% 6,58% 8,73% 10,50% 19,45% 15,56% 10,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,31% 66,72% 74,20% 56,95% 52,07% 37,49% 46,96% 57,18% 48,49% 54,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,50% 272,59% 394,87% 173,47% 153,18% 163,31% 278,37% 391,30% 304,12% 187,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...