Visa allt om Lensjöns Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Lensjöns Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 623 1 535 1 145 1 262 1 325 1 443 1 985 1 221 1 424 1 881
Övrig omsättning - - - 126 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 21 104 96 148 -122 18 -13 -54 302
Resultat efter finansnetto -34 18 102 94 145 -125 15 -16 -58 294
Årets resultat 10 13 57 50 106 -61 13 -16 0 157
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 536 661 570 554 487 605 937 407 429 772
Tillgångar 536 661 570 554 487 605 937 407 429 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 363 352 389 382 332 226 287 274 290 340
Obeskattade reserver 25 73 73 48 22 0 64 64 64 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 148 235 108 124 133 379 586 69 75 308
Skulder och eget kapital 536 661 570 554 487 605 937 407 429 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 355 295 - 309 316 399 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 328 313 0 14 388 0 6 53 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 184 178 186 165 57 187 182 183 221
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 1 623 1 535 1 145 1 388 1 325 1 443 1 985 1 221 1 424 1 881
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 623 1 535 1 145 631 663 1 443 1 985 1 221 712 941
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 572 551 289 288 647 574 622 319 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 21 104 96 148 -122 18 -13 -54 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,73% 34,06% -9,27% -4,75% -8,18% -27,30% 62,57% -14,26% -24,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,97% 3,18% 18,25% 17,33% 30,39% -20,17% 1,92% -2,95% -12,59% 39,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,97% 1,37% 9,08% 7,61% 11,17% -8,45% 0,91% -0,98% -3,79% 16,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,58% 63,32% 85,24% 71,95% 77,96% 59,60% 45,94% 100,00% 64,61% 82,62%
Rörelsekapital/omsättning 23,91% 27,75% 40,35% 34,07% 26,72% 15,66% 17,68% 27,68% 24,86% 24,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,36% 61,87% 78,24% 75,71% 71,50% 37,36% 35,66% 78,91% 78,34% 55,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 362,16% 281,28% 527,78% 446,77% 366,17% 159,63% 159,90% 589,86% 568,00% 248,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...