Visa allt om DHI Sverige AB
Visa allt om DHI Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 610 39 024 36 931 34 161 37 127 35 247 29 338 34 052 35 247 31 936
Övrig omsättning 158 131 63 24 5 18 1 154 2 126
Rörelseresultat (EBIT) 1 776 1 999 846 518 1 161 1 578 -1 661 462 387 -684
Resultat efter finansnetto 1 761 1 986 842 532 1 167 1 553 -1 693 404 277 -822
Årets resultat 1 006 1 132 456 273 610 1 004 -879 131 246 -515
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 231 1 522 1 362 1 203 583 685 1 093 1 025 1 078 1 507
Omsättningstillgångar 20 846 15 127 12 573 9 948 11 906 9 784 7 404 10 803 11 275 9 110
Tillgångar 22 077 16 648 13 934 11 152 12 489 10 469 8 496 11 828 12 353 10 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 323 5 317 4 186 3 730 3 457 2 848 1 843 2 723 2 591 2 345
Obeskattade reserver 1 824 1 374 864 634 478 167 0 565 412 417
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 930 9 958 8 885 6 788 8 554 7 455 6 653 8 541 9 350 7 855
Skulder och eget kapital 22 077 16 648 13 934 11 152 12 489 10 469 8 496 11 828 12 353 10 617
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 037 1 003 1 012 945 857 812 775 689 854
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 13 704 14 272 13 779 13 117 13 222 12 982 13 510 12 345 12 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 6 727 6 997 6 583 6 819 6 468 6 422 6 655 5 791 6 735
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 768 39 155 36 994 34 185 37 132 35 265 29 339 34 206 35 249 32 062
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 30 31 28 27 29 30 27 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 558 1 394 1 231 1 102 1 326 1 305 1 012 1 135 1 305 1 141
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 835 781 755 711 746 771 710 709 714 724
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 057 2 210 1 056 783 1 462 1 923 -1 218 1 051 1 120 73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,75% 5,67% 8,11% -7,99% 5,33% 20,14% -13,84% -3,39% 10,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,04% 12,01% 6,13% 4,82% 9,34% 15,07% -19,55% 3,92% 3,13% -6,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,07% 5,12% 2,31% 1,57% 3,14% 4,48% -5,66% 1,36% 1,10% -2,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,66% 82,53% 85,27% 89,13% 81,94% 84,70% 88,70% 85,15% 77,55% 89,29%
Rörelsekapital/omsättning 15,86% 13,25% 9,99% 9,25% 9,03% 6,61% 2,56% 6,64% 5,46% 3,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,09% 38,38% 34,88% 37,88% 30,50% 28,38% 21,69% 26,54% 23,38% 24,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,14% 150,52% 139,72% 145,27% 138,11% 130,13% 108,24% 123,80% 118,91% 114,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...