Visa allt om Thorell Motor i Töreboda AB
Visa allt om Thorell Motor i Töreboda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 968 11 442 11 481 11 737 10 803 10 252 9 520 8 351 7 905 8 973
Övrig omsättning 98 128 134 42 46 25 22 - - 28
Rörelseresultat (EBIT) 254 309 431 124 417 413 577 347 -115 674
Resultat efter finansnetto 268 323 441 129 424 415 577 343 -129 651
Årets resultat 141 184 239 53 214 300 421 277 24 457
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 831 908 1 051 1 007 1 006 934 963 1 019 1 082 1 147
Omsättningstillgångar 3 838 3 770 3 237 3 318 3 024 2 864 2 709 2 312 2 021 2 317
Tillgångar 4 670 4 678 4 287 4 326 4 031 3 798 3 671 3 331 3 102 3 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 800 2 659 2 631 2 548 2 645 2 575 2 402 2 100 1 915 1 980
Obeskattade reserver 455 379 302 183 132 7 9 11 56 223
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 101 80 0 0 0 75 250 225
Kortfristiga skulder 1 414 1 640 1 253 1 515 1 253 1 216 1 261 1 144 881 1 036
Skulder och eget kapital 4 670 4 678 4 287 4 326 4 031 3 798 3 671 3 331 3 102 3 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 498 544 609 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 530 1 534 1 530 1 562 1 277 1 016 388 469 554 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 547 618 607 627 443 426 358 408 464 352
Utdelning till aktieägare 300 0 156 156 150 143 127 120 92 89
Omsättning 12 066 11 570 11 615 11 779 10 849 10 277 9 542 8 351 7 905 9 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 992 2 861 2 870 2 347 2 701 3 417 3 173 2 784 2 635 2 991
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 541 541 426 431 451 420 462 551 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 422 537 204 493 467 633 410 -49 742
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,60% -0,34% -2,18% 8,65% 5,37% 7,69% 14,00% 5,64% -11,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,74% 6,93% 10,33% 3,01% 10,52% 11,01% 15,88% 10,69% -3,48% 19,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,24% 2,83% 3,86% 1,11% 3,92% 4,08% 6,12% 4,26% -1,37% 7,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,80% 33,62% 38,47% 32,08% 30,60% 31,86% 31,61% 33,09% 31,22% 31,46%
Rörelsekapital/omsättning 20,25% 18,62% 17,28% 15,36% 16,39% 16,07% 15,21% 13,99% 14,42% 14,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,56% 63,16% 66,87% 62,20% 68,03% 67,93% 65,61% 63,29% 63,03% 61,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,76% 117,13% 119,47% 131,42% 147,89% 143,01% 127,04% 106,21% 110,22% 122,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...