Visa allt om Britton & Britton AB
Visa allt om Britton & Britton AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 023 2 341 1 941 5 088 5 557 8 408 6 151 6 418 6 179 7 765
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 -148 -693 -121 -367 630 214 135 217 222
Resultat efter finansnetto 48 -164 -710 -144 -381 597 205 119 198 197
Årets resultat 48 -164 -710 -144 -221 311 140 78 140 130
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 38 54 77 109 51 87 86 31 43
Omsättningstillgångar 888 682 653 1 424 1 561 2 131 1 864 1 446 1 269 1 559
Tillgångar 914 720 707 1 500 1 671 2 182 1 951 1 532 1 300 1 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 62 155 865 1 010 1 231 920 780 702 563
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 160 0 0 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 804 658 551 635 661 792 1 032 752 598 1 034
Skulder och eget kapital 914 720 707 1 500 1 671 2 182 1 951 1 532 1 300 1 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 192 - 768 - 800 857 776 832 832 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 340 563 400 768 1 129 1 088 768 755 757 616
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 230 250 421 53 654 659 533 551 568 471
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 023 2 341 1 941 5 088 5 557 8 408 6 151 6 418 6 179 7 765
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 3 4 4 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 674 1 171 647 1 272 1 389 1 682 1 538 1 605 2 060 2 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 260 409 545 505 648 531 541 540 725 623
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 -132 -670 -88 -331 666 250 164 229 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,58% 20,61% -61,85% -8,44% -33,91% 36,69% -4,16% 3,87% -20,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,78% -20,28% -97,88% -8,07% -21,96% 28,87% 11,28% 9,20% 17,31% 13,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,06% -6,24% -35,65% -2,38% -6,60% 7,49% 3,58% 2,20% 3,64% 2,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,63% 63,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54,47% 42,12%
Rörelsekapital/omsättning 4,15% 1,03% 5,26% 15,51% 16,20% 15,93% 13,53% 10,81% 10,86% 6,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,93% 8,61% 21,92% 57,67% 60,44% 61,82% 47,16% 50,91% 54,00% 35,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,45% 103,65% 118,51% 224,25% 236,16% 269,07% 180,62% 192,29% 212,21% 150,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...