Visa allt om Westlund Reklam AB
Visa allt om Westlund Reklam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 803 2 694 2 699 2 601 2 727 2 511 2 777 2 371 2 689 2 700
Övrig omsättning 2 164 258 170 - - - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 327 146 36 53 -145 -108 194 -31 63 177
Resultat efter finansnetto 325 144 35 46 -154 -121 180 -37 64 176
Årets resultat 199 129 35 46 -117 -121 111 11 94 87
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 49 40 78 276 364 383 424 130 94
Omsättningstillgångar 818 906 714 628 547 429 776 468 911 742
Tillgångar 969 955 754 706 823 793 1 159 892 1 041 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 478 379 250 215 170 286 407 297 285 341
Obeskattade reserver 60 0 0 0 0 36 37 13 71 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 20 0 126 38 36 45 10 0
Kortfristiga skulder 431 576 484 491 528 432 678 538 675 352
Skulder och eget kapital 969 955 754 706 823 793 1 159 892 1 041 837
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 330 300 340 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 040 1 098 991 1 173 1 025 669 668 897 830
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 348 354 328 421 411 502 527 601 540
Utdelning till aktieägare 200 100 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 2 805 2 858 2 957 2 771 2 727 2 511 2 777 2 391 2 689 2 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 934 898 675 867 909 837 926 790 896 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 490 385 451 538 493 508 503 623 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 359 171 93 162 -31 8 311 46 92 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,05% -0,19% 3,77% -4,62% 8,60% -9,58% 17,12% -11,83% -0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,95% 15,39% 5,04% 8,07% -17,38% -13,62% 17,00% -3,03% 6,24% 21,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,74% 5,46% 1,41% 2,19% -5,24% -4,30% 7,09% -1,14% 2,42% 6,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,45% 100,00% 100,00% 99,83% 99,81% 99,78%
Rörelsekapital/omsättning 13,81% 12,25% 8,52% 5,27% 0,70% -0,12% 3,53% -2,95% 8,78% 14,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,16% 39,69% 33,16% 30,45% 20,66% 39,41% 37,47% 34,37% 32,29% 53,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,79% 157,29% 147,52% 127,90% 103,60% 99,31% 114,45% 86,99% 134,96% 210,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...