Visa allt om Malmö Industrivakter AB
Visa allt om Malmö Industrivakter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 596 6 673 6 828 8 446 8 887 7 177 4 263 5 541 6 103 6 664
Övrig omsättning - 17 55 - 1 48 - 18 108 -
Rörelseresultat (EBIT) 25 -1 076 -26 -258 -670 -91 -219 124 -194 -188
Resultat efter finansnetto 19 -1 340 -171 -285 -642 -87 -211 219 -248 -177
Årets resultat 19 -1 340 -171 -285 -642 -87 -211 200 -175 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 27 100 153 45 45 45 57 57
Omsättningstillgångar 221 236 1 365 2 496 2 825 3 175 1 896 2 011 2 415 2 625
Tillgångar 221 236 1 392 2 596 2 978 3 220 1 941 2 056 2 472 2 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 -1 210 130 141 226 868 955 1 166 966 1 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 1 446 1 262 2 455 2 752 2 352 986 890 1 506 1 468
Skulder och eget kapital 221 236 1 392 2 596 2 978 3 220 1 941 2 056 2 472 2 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 023 1 192 1 199 1 189 1 458
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 351 3 019 4 501 4 766 2 478 956 1 561 2 047 1 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 806 798 1 339 1 559 1 194 897 1 068 1 488 1 454
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 596 6 690 6 883 8 446 8 888 7 225 4 263 5 559 6 211 6 664
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 7 9 15 17 15 10 9 11 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 953 759 563 523 478 426 616 555 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 452 424 400 383 332 306 429 432 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 -1 069 -4 -230 -656 -91 -219 131 -189 -172
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -91,07% -2,27% -19,16% -4,96% 23,83% 68,36% -23,06% -9,21% -8,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,31% -455,93% -1,65% -10,94% -21,56% -2,70% -10,92% 10,65% -7,12% -6,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,19% -16,12% -0,34% -3,36% -7,22% -1,21% -4,97% 3,95% -2,88% -2,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,68% -18,13% 1,51% 0,49% 0,82% 11,47% 21,35% 20,23% 14,89% 17,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,95% -512,71% 9,34% 5,43% 7,59% 26,96% 49,20% 56,71% 39,08% 44,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 356,45% 16,32% 108,16% 101,67% 102,65% 134,99% 192,29% 225,96% 160,36% 178,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...