Visa allt om AcTricia Skatt & Redovisning AB
Visa allt om AcTricia Skatt & Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 095 8 538 7 132 5 346 4 520 4 118 3 154 3 617 4 301 4 159
Övrig omsättning 489 602 194 69 170 95 84 86 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 688 1 027 1 401 573 691 643 29 281 -140 1 763
Resultat efter finansnetto 1 055 1 291 1 452 578 686 708 33 235 74 1 946
Årets resultat 852 752 933 327 439 471 24 137 175 1 385
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 820 812 671 614 476 480 514 585 760 442
Omsättningstillgångar 5 229 6 448 3 845 2 549 2 247 2 116 1 665 1 933 1 577 2 287
Tillgångar 6 050 7 260 4 516 3 162 2 723 2 596 2 178 2 518 2 338 2 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 338 1 485 1 733 1 273 1 246 807 704 627 649 474
Obeskattade reserver 938 932 611 307 153 63 0 0 0 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 774 4 842 2 171 1 581 1 324 1 726 1 474 1 891 1 689 2 163
Skulder och eget kapital 6 050 7 260 4 516 3 162 2 723 2 596 2 178 2 518 2 338 2 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 449 478 742 620
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 050 3 262 2 484 1 941 1 684 877 927 804 494
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 437 1 186 933 731 594 460 424 482 348
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 500 300 0 0 128 0 0
Omsättning 9 584 9 140 7 326 5 415 4 690 4 213 3 238 3 703 4 313 4 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 11 9 7 5 5 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 700 776 792 764 904 824 789 723 860 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 510 505 503 544 465 451 371 409 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 818 1 157 1 485 660 738 768 153 475 -40 1 863
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,52% 19,71% 33,41% 18,27% 9,76% 30,56% -12,80% -15,90% 3,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,49% 17,80% 32,15% 18,28% 25,78% 27,27% 2,71% 17,63% 4,06% 71,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,63% 15,13% 20,36% 10,81% 15,53% 17,19% 1,87% 12,28% 2,21% 46,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,23% 92,93% 100,00% 93,51% 95,93% 95,26% 96,45% 96,52% 95,61% 97,74%
Rörelsekapital/omsättning 16,00% 18,81% 23,47% 18,11% 20,42% 9,47% 6,06% 1,16% -2,60% 2,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,21% 30,47% 48,93% 47,83% 49,90% 32,87% 32,32% 24,90% 27,76% 19,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,55% 133,17% 177,11% 161,23% 169,71% 122,60% 112,96% 102,22% 93,37% 105,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...