Visa allt om D. Olssons Måleri AB
Visa allt om D. Olssons Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 456 6 783 7 004 6 252 6 594 4 633 3 527 2 209 2 847 3 513
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 790 -174 -446 350 57 525 149 -415 -166
Resultat efter finansnetto 191 765 -216 -461 342 42 497 127 -434 -173
Årets resultat 147 736 -216 -461 250 31 497 127 -434 -173
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 41 23 31 0 0 35 71 106 141
Omsättningstillgångar 1 216 1 344 1 006 1 046 1 308 1 186 577 282 22 558
Tillgångar 1 265 1 385 1 029 1 077 1 308 1 186 612 353 128 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 463 316 -420 -203 318 68 38 -460 -586 -152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 73 149 0 0 24 130 152 147
Kortfristiga skulder 803 1 068 1 377 1 132 990 1 118 552 683 562 705
Skulder och eget kapital 1 265 1 385 1 029 1 077 1 308 1 186 612 353 128 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 369 454 324 140 298 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 3 063 2 912 3 474 3 394 2 827 1 931 1 221 772 1 325 1 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 341 1 259 1 397 1 390 1 324 949 557 324 656 566
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Omsättning 6 456 6 783 7 004 6 252 6 594 4 633 3 527 2 209 2 847 3 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 11 10 11 8 6 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 646 754 637 625 599 579 588 552 475 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 494 461 496 421 429 358 324 402 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 219 804 -166 -438 350 92 560 184 -380 -131
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,82% -3,16% 12,03% -5,19% 42,33% 31,36% 59,67% -22,41% -18,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,73% 57,04% -16,91% -41,32% 26,91% 4,81% 86,11% 42,21% -324,22% -23,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,08% 11,65% -2,48% -7,12% 5,34% 1,23% 14,94% 6,75% -14,58% -4,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,88% 83,78% 77,57% 80,63% 83,79% 84,65% 83,44% 78,18% 82,75% 76,37%
Rörelsekapital/omsättning 6,40% 4,07% -5,30% -1,38% 4,82% 1,47% 0,71% -18,15% -18,97% -4,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,60% 22,82% -40,82% -18,85% 24,31% 5,73% 6,21% -130,31% -457,81% -21,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,43% 125,84% 73,06% 92,40% 132,12% 106,08% 104,53% 41,29% 3,91% 79,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...