Visa allt om Consultab i Norrland AB
Visa allt om Consultab i Norrland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 066 1 372 4 750 4 329 4 320 5 287 6 202 8 703 7 614 5 833
Övrig omsättning 44 2 026 929 185 189 48 1 689 415 70 10
Rörelseresultat (EBIT) 64 863 1 109 -261 -756 -366 1 403 1 262 822 616
Resultat efter finansnetto 62 855 1 077 -268 -806 -424 1 332 1 185 674 530
Årets resultat 17 1 505 454 22 25 48 180 347 264 189
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 888 1 576 2 397 1 869 2 008 3 390 4 147 4 455 4 100 2 765
Omsättningstillgångar 2 782 3 302 3 340 2 085 2 739 2 842 3 049 3 031 2 349 2 313
Tillgångar 4 670 4 877 5 738 3 955 4 747 6 233 7 195 7 486 6 449 5 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 004 2 988 1 883 1 428 1 407 1 382 1 453 1 394 1 138 963
Obeskattade reserver 1 010 980 2 056 1 566 1 900 2 750 3 250 2 170 1 470 1 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 650 0 225 655 1 291 1 927 1 917 1 149
Kortfristiga skulder 656 910 1 149 960 1 216 1 445 1 200 1 995 1 924 1 795
Skulder och eget kapital 4 670 4 877 5 738 3 955 4 747 6 233 7 195 7 486 6 449 5 078
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 195 352 353 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 625 1 258 1 289 1 107 1 328 1 451 1 636 1 111 1 084
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 150 374 432 337 425 602 632 522 528
Utdelning till aktieägare 250 0 400 0 0 0 120 120 91 89
Omsättning 2 110 3 398 5 679 4 514 4 509 5 335 7 891 9 118 7 684 5 843
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 4 5 4 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 066 1 372 1 188 866 1 080 1 322 1 240 1 741 1 523 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 714 789 438 347 381 459 453 530 402 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 274 945 1 577 353 -78 558 2 267 2 074 1 653 1 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,58% -71,12% 9,73% 0,21% -18,29% -14,75% -28,74% 14,30% 30,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,37% 17,70% 19,38% -6,42% -15,55% -5,63% 19,50% 16,95% 13,01% 12,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,10% 62,90% 23,41% -5,87% -17,08% -6,64% 22,62% 14,58% 11,02% 10,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,33% 22,59% 60,72% 56,96% 40,93% 56,42% 58,30% 60,86% 56,19% 64,80%
Rörelsekapital/omsättning 102,90% 174,34% 46,13% 25,99% 35,25% 26,42% 29,81% 11,90% 5,58% 8,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,19% 76,94% 60,76% 66,99% 59,14% 54,69% 53,49% 39,99% 34,06% 35,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 424,09% 362,86% 290,69% 217,19% 225,25% 196,68% 254,08% 151,93% 122,09% 128,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...