Visa allt om Glimhus AB
Visa allt om Glimhus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 814 762 879 909 905 885 872 880 849 832
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 537 340 403 444 481 411 380 484 377 434
Resultat efter finansnetto 458 408 313 371 370 270 223 300 234 280
Årets resultat 231 319 210 261 211 141 143 153 129 150
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 570 2 735 2 798 2 862 2 926 2 989 3 053 3 116 3 180 3 257
Omsättningstillgångar 544 650 542 527 327 249 138 321 382 433
Tillgångar 9 115 3 385 3 340 3 389 3 252 3 238 3 190 3 438 3 561 3 691
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 843 1 612 1 293 1 083 822 711 670 627 573 544
Obeskattade reserver 681 544 533 503 472 400 348 348 286 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 332 1 117 1 260 1 560 1 635 1 785 1 947 2 147 2 297 2 547
Kortfristiga skulder 259 112 255 244 324 343 225 316 404 349
Skulder och eget kapital 9 115 3 385 3 340 3 389 3 252 3 238 3 190 3 438 3 561 3 691
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 75 100 140 120 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 23 16 25 44 38 38 38 39 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100
Omsättning 814 762 879 909 905 885 872 880 849 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 762 879 909 905 885 872 880 849 832
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 129 100 125 184 158 158 158 159 156
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 601 404 467 508 545 475 444 548 441 504
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,82% -13,31% -3,30% 0,44% 2,26% 1,49% -0,91% 3,65% 2,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,89% 12,32% 12,10% 13,78% 15,01% 12,79% 11,91% 14,11% 10,78% 11,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,97% 54,72% 45,96% 51,38% 53,92% 46,78% 43,58% 55,11% 45,23% 52,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 54,13% 56,46% 49,72% 47,13% 59,55% 49,71% 56,49%
Rörelsekapital/omsättning 35,01% 70,60% 32,65% 31,13% 0,33% -10,62% -9,98% 0,57% -2,59% 10,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,05% 60,16% 51,16% 43,53% 35,97% 31,06% 29,04% 25,70% 21,87% 19,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,04% 580,36% 212,55% 215,98% 100,93% 72,59% 61,33% 101,58% 94,55% 124,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...