Visa allt om Miljömärkning Sverige AB
Visa allt om Miljömärkning Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 56 352 52 815 55 253 46 656 47 348 43 906 45 308 42 665 39 290 35 382
Övrig omsättning 4 374 4 374 3 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374
Rörelseresultat (EBIT) -1 710 -1 159 -2 629 -2 881 211 -2 087 -1 273 1 371 -1 033 826
Resultat efter finansnetto -711 -479 1 057 155 916 -670 -253 2 337 2 495 -3 060
Årets resultat -711 -479 1 057 155 916 -670 -253 2 337 2 495 -3 060
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 708 22 612 18 391 22 458 18 351 20 195 18 569 18 025 16 649 12 932
Omsättningstillgångar 13 118 5 743 11 990 11 682 9 929 6 732 10 937 8 241 8 015 7 810
Tillgångar 31 826 28 355 30 381 34 140 28 280 26 927 29 506 26 266 24 665 20 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 446 22 157 22 636 21 579 21 424 20 508 21 178 21 431 19 094 16 599
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 380 6 198 7 745 12 561 6 856 6 419 8 328 4 835 5 571 4 143
Skulder och eget kapital 31 826 28 355 30 381 34 140 28 280 26 927 29 506 26 266 24 665 20 742
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 747 1 664 1 603 1 537 1 334 1 388 1 298 1 248 1 223 1 218
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 27 079 24 155 23 071 22 536 21 877 21 740 20 351 17 248 15 702 13 177
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 14 010 12 004 11 254 10 968 10 611 10 720 10 371 8 637 7 663 6 418
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 726 57 189 58 627 51 030 51 722 48 280 49 682 47 039 43 664 39 756
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 52 52 60 59 56 49 46 43 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 025 1 016 1 063 778 803 784 925 928 914 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 799 751 708 600 589 625 685 613 591 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 134 -452 -1 636 -1 899 917 -1 683 -806 1 826 -530 1 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,70% -4,41% 18,43% -1,46% 7,84% -3,09% 6,19% 8,59% 11,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,23% -1,68% 3,49% 0,48% 3,27% -2,33% -0,73% 10,11% 10,23% 6,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,26% -0,90% 1,92% 0,35% 1,95% -1,43% -0,48% 6,23% 6,42% 3,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,86% -0,86% 7,68% -1,88% 6,49% 0,71% 5,76% 7,98% 6,22% 10,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,39% 78,14% 74,51% 63,21% 75,76% 76,16% 71,78% 81,59% 77,41% 80,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,38% 92,66% 154,81% 93,00% 144,82% 104,88% 131,33% 170,44% 143,87% 188,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...