Visa allt om Raiskio Fastighets AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 5 572 5 638 5 917 4 451 5 932 5 439 4 153 4 062 3 899 3 873
Övrig omsättning 38 0 0 28 1 139 0 0 0 2 82
Rörelseresultat (EBIT) 755 45 623 500 2 623 1 186 774 1 137 735 841
Resultat efter finansnetto 36 -576 12 109 1 934 174 59 307 -127 129
Årets resultat 28 0 7 8 -101 89 0 152 0 217
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 502 35 784 35 426 25 253 25 335 32 623 26 636 24 253 24 718 21 752
Omsättningstillgångar 2 075 2 353 3 269 4 784 5 861 4 680 1 580 404 361 1 206
Tillgångar 37 577 38 138 38 695 30 036 31 196 37 304 28 216 24 657 25 079 22 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 587 3 559 3 159 2 981 2 973 3 073 3 133 3 133 2 981 2 981
Obeskattade reserver 0 0 202 138 224 224 172 172 86 214
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 432 32 592 33 028 25 011 25 358 32 244 19 636 19 733 19 824 18 511
Kortfristiga skulder 1 558 1 986 2 305 1 908 2 641 1 763 5 275 1 619 2 189 1 252
Skulder och eget kapital 37 577 38 138 38 695 30 036 31 196 37 304 28 216 24 657 25 079 22 958
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 91 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 884 357 412 0 370 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 417 211 247 151 240 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 610 5 638 5 917 4 479 7 071 5 439 4 153 4 062 3 901 3 955
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 1 1 1 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 857 1 879 1 972 2 226 2 966 5 439 4 153 4 062 1 950 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 355 500 447 659 656 582 675 254 308 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 520 812 1 415 1 028 3 153 1 821 1 240 1 603 1 160 1 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,17% -4,72% 32,94% -24,97% 9,06% 30,97% 2,24% 4,18% 0,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,01% 0,13% 1,61% 1,66% 8,42% 3,18% 2,74% 4,63% 2,96% 3,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,57% 0,85% 10,53% 11,23% 44,29% 21,84% 18,64% 28,09% 19,03% 22,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,28% 6,51% 16,29% 64,61% 54,28% 53,63% -88,97% -29,91% -46,88% -1,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,55% 9,33% 8,57% 10,28% 10,09% 8,71% 11,58% 13,22% 12,14% 13,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,18% 118,48% 141,82% 250,73% 221,92% 265,46% 29,95% 24,95% 16,49% 96,33%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...