Visa allt om Långeby Svets AB
Visa allt om Långeby Svets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 119 1 276 928 1 059 1 079 1 174 1 763 1 415 1 127 1 471
Övrig omsättning - - 43 - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 374 191 -18 -63 25 -16 272 22 27 67
Resultat efter finansnetto 375 192 -14 -55 39 1 274 25 40 84
Årets resultat 234 149 0 1 17 -2 151 30 27 58
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 13 34 61 99 175 154 220 243 59
Omsättningstillgångar 857 1 001 941 1 145 1 276 1 345 1 470 1 156 1 019 1 419
Tillgångar 861 1 014 975 1 206 1 374 1 519 1 624 1 377 1 262 1 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 536 752 753 952 1 101 1 234 1 237 1 086 1 056 1 079
Obeskattade reserver 103 28 28 43 102 106 104 36 52 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 97 73 72 69 69 69 76 76 64 64
Kortfristiga skulder 126 161 123 141 102 110 208 179 90 283
Skulder och eget kapital 861 1 014 975 1 206 1 374 1 519 1 624 1 377 1 262 1 478
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 276 276 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 314 312 411 385 422 469 50 59 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 108 128 149 143 158 184 136 147 109
Utdelning till aktieägare 200 450 150 200 150 150 0 0 0 50
Omsättning 1 119 1 276 971 1 059 1 079 1 174 1 763 1 415 1 132 1 471
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 119 638 464 530 540 587 882 708 564 736
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 230 211 226 284 270 295 333 235 260 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 382 212 9 -13 101 59 338 85 65 82
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,30% 37,50% -12,37% -1,85% -8,09% -33,41% 24,59% 25,55% -23,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,55% 19,03% -1,44% -4,56% 2,91% 0,07% 16,87% 1,82% 3,17% 5,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,51% 15,13% -1,51% -5,19% 3,71% 0,09% 15,54% 1,77% 3,55% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,60% 69,59% 69,07% 75,54% 83,32% 76,92% 73,62% 71,17% 74,09% 77,36%
Rörelsekapital/omsättning 65,33% 65,83% 88,15% 94,81% 108,80% 105,20% 71,58% 69,05% 82,43% 77,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,58% 76,32% 79,47% 81,72% 85,60% 86,38% 80,89% 80,79% 86,64% 75,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 644,44% 591,93% 726,02% 775,89% 1 194,12% 1 163,64% 663,94% 602,23% 1 047,78% 461,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...