Visa allt om Axess Logistics Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 873 920 696 846 500 542 477 201 430 243 412 830 440 780 365 279 376 729 571 046
Övrig omsättning 828 995 328 79 45 375 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 252 8 943 5 227 8 202 -20 666 -56 842 -22 447 -22 970 -35 800 -1 518
Resultat efter finansnetto 41 508 5 797 3 735 5 269 -25 028 -61 879 -27 285 -1 518 -36 779 -7 074
Årets resultat 1 535 -2 495 3 179 5 761 -25 028 -45 579 -4 585 -2 526 -4 430 -1 989
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 243 60 429 55 706 63 009 67 909 81 119 111 568 110 772 123 067 140 464
Omsättningstillgångar 280 714 260 641 149 401 117 997 108 690 99 129 117 768 130 599 105 175 125 816
Tillgångar 338 957 321 070 205 107 181 006 176 599 180 248 229 336 241 371 228 242 266 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 114 11 579 14 074 10 896 4 329 6 357 14 936 19 521 22 047 26 477
Obeskattade reserver 4 100 0 0 0 0 0 16 300 39 000 38 000 70 400
Avsättningar (tkr) 7 846 7 574 7 296 7 024 6 617 7 468 8 244 8 437 9 669 9 432
Långfristiga skulder 18 607 18 607 43 607 43 607 67 712 66 998 63 839 60 206 61 121 58 640
Kortfristiga skulder 295 289 283 310 140 130 119 479 97 941 99 425 126 017 114 207 97 405 101 331
Skulder och eget kapital 338 957 321 070 205 107 181 006 176 599 180 248 229 336 241 371 228 242 266 280
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 527 1 599 1 637 1 583 1 929 1 371 1 268 1 357 1 164 1 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 190 - 0
Löner till övriga anställda 131 557 122 823 103 560 97 999 95 158 96 247 93 220 71 061 83 049 90 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 522 53 713 33 199 38 589 39 045 38 675 38 125 29 758 33 952 35 777
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 874 748 697 841 500 870 477 280 430 288 413 205 440 780 365 279 376 729 571 046
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 355 308 248 256 275 291 289 230 266 318
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 462 2 262 2 018 1 864 1 565 1 419 1 525 1 588 1 416 1 796
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 594 618 560 510 481 472 449 464 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 260 19 926 17 013 20 838 -3 856 -16 887 -7 286 -8 866 -21 163 13 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,41% 39,22% 4,89% 10,91% 4,22% -6,34% 20,67% -3,04% -34,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,18% 2,88% 2,55% 4,54% -11,66% -31,01% -9,21% 1,22% -14,46% -0,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,11% 1,33% 1,04% 1,72% -4,78% -13,54% -4,79% 0,80% -8,76% -0,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,66% 67,66% 71,85% 71,47% 71,25% 67,23% 64,88% 77,00% 81,39% 79,02%
Rörelsekapital/omsättning -1,67% -3,25% 1,85% -0,31% 2,50% -0,07% -1,87% 4,49% 2,06% 4,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,81% 3,61% 6,86% 6,02% 2,45% 3,53% 11,75% 20,00% 21,93% 28,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,20% 79,19% 90,05% 86,35% 93,36% 83,49% 80,92% 101,30% 95,40% 105,10%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...