Visa allt om Skansporten Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Skansporten Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 568 25 975 24 744 24 449 24 599 24 767 23 899 22 857 21 838 20 549
Övrig omsättning 723 331 482 452 523 493 72 187 767 144
Rörelseresultat (EBIT) 9 506 8 586 5 696 3 564 7 298 169 -5 119 5 292 5 858 4 569
Resultat efter finansnetto 6 426 7 957 5 111 2 671 5 785 -717 -6 043 2 427 2 902 1 367
Årets resultat 9 213 14 085 4 613 1 914 5 785 -670 -6 003 37 1 486 2 672
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 217 480 139 892 99 097 83 051 76 445 83 893 85 452 86 480 89 514 81 542
Omsättningstillgångar 13 544 6 989 3 067 6 033 10 440 2 406 3 473 9 545 10 238 15 310
Tillgångar 231 024 146 881 102 164 89 084 86 885 86 299 88 925 96 024 99 752 96 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 153 37 941 23 856 19 843 18 229 12 444 13 114 19 157 19 120 17 634
Obeskattade reserver 0 0 456 456 0 0 47 88 804 0
Avsättningar (tkr) 7 028 4 496 498 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 149 353 83 525 57 875 56 785 58 353 61 617 63 534 66 812 73 901 73 417
Kortfristiga skulder 27 489 20 920 19 480 12 001 10 303 12 239 12 230 9 968 5 927 5 800
Skulder och eget kapital 231 024 146 881 102 164 89 084 86 885 86 299 88 925 96 024 99 752 96 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 320 117 474 150 149
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 515 2 444 2 460 1 950 1 173 996 1 254 1 129 1 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 860 835 843 794 589 459 619 480 469
Utdelning till aktieägare 0 0 0 600 300 0 0 40 0 0
Omsättning 27 291 26 306 25 226 24 901 25 122 25 260 23 971 23 044 22 605 20 693
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 795 3 711 3 535 3 493 3 514 3 538 4 780 3 810 3 120 2 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 484 476 479 436 330 320 395 253 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 373 10 368 7 182 5 116 8 855 1 856 -3 455 6 952 7 513 6 220
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,28% 4,97% 1,21% -0,61% -0,68% 3,63% 4,56% 4,67% 6,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,13% 5,93% 5,93% 4,61% 8,61% 1,09% -5,62% 6,03% 6,28% 5,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,92% 33,51% 24,48% 16,81% 30,40% 3,78% -20,92% 25,33% 28,69% 24,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -52,49% -53,63% -66,33% -24,41% 0,56% -39,70% -36,64% -1,85% 19,74% 46,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,41% 25,83% 23,70% 22,67% 20,98% 14,42% 14,79% 20,02% 19,75% 18,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,27% 33,41% 15,74% 50,27% 101,33% 19,66% 28,40% 95,76% 172,73% 263,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...