Visa allt om Industri och Värmemontage Werme AB
Visa allt om Industri och Värmemontage Werme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 69 120 46 192 46 995 48 839 47 407 33 400 28 342 31 992 45 582 17 532
Övrig omsättning 24 59 169 129 - 17 70 37 136 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 898 2 216 846 2 577 4 979 2 470 2 310 2 371 2 960 915
Resultat efter finansnetto 2 830 2 206 783 2 537 4 919 2 436 2 272 2 336 2 953 927
Årets resultat 25 1 233 433 1 901 2 659 1 769 1 667 1 770 1 989 638
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 504 1 395 900 1 881 598 552 469 589 643 637
Omsättningstillgångar 16 569 11 428 14 761 10 386 12 239 6 097 6 401 3 602 10 512 5 338
Tillgångar 17 073 12 822 15 661 12 268 12 837 6 648 6 870 4 191 11 155 5 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 955 3 929 2 696 5 263 3 363 2 204 1 935 2 017 2 247 1 258
Obeskattade reserver 0 2 226 1 656 1 390 1 352 86 73 110 211 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 269 347 470 242 169 1 125 2 031 442 280 209
Kortfristiga skulder 15 848 6 320 10 839 5 371 7 953 3 234 2 831 1 621 8 416 4 287
Skulder och eget kapital 17 073 12 822 15 661 12 268 12 837 6 648 6 870 4 191 11 155 5 976
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 538 567 497 397
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 12 689 12 988 11 840 10 886 8 482 6 187 3 675 3 543 2 104
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 880 4 978 4 284 3 942 3 243 2 408 1 520 1 445 910
Utdelning till aktieägare 800 3 000 0 3 000 0 1 500 1 500 1 750 2 000 1 000
Omsättning 69 144 46 251 47 164 48 968 47 407 33 417 28 412 32 029 45 718 17 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 28 30 34 33 26 18 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 033 1 650 1 567 1 436 1 437 1 285 1 575 3 199 4 558 1 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 703 705 672 547 508 510 579 677 629 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 129 2 487 1 095 2 835 5 191 2 670 2 528 2 559 3 168 1 016
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,64% -1,71% -3,78% 3,02% 41,94% 17,85% -11,41% -29,81% 159,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,99% 17,35% 5,41% 21,03% 38,81% 37,21% 33,62% 56,60% 26,69% 15,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,20% 4,82% 1,80% 5,28% 10,51% 7,41% 8,15% 7,41% 6,53% 5,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 59,71% 60,14% 100,00% 100,00% 100,00% 56,65% 42,33% 23,63% 42,14%
Rörelsekapital/omsättning 1,04% 11,06% 8,35% 10,27% 9,04% 8,57% 12,60% 6,19% 4,60% 5,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,59% 44,18% 25,46% 51,74% 33,96% 34,11% 28,95% 50,06% 21,51% 23,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,41% 165,73% 131,11% 183,13% 150,12% 179,25% 213,28% 179,46% 103,56% 111,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...