Visa allt om Gute Art & Design Aktiebolag
Visa allt om Gute Art & Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 032 18 258 17 978 18 757 18 405 20 880 20 962 17 087 21 637 24 132
Övrig omsättning - 503 393 - 337 156 598 2 232 7 163
Rörelseresultat (EBIT) 1 929 1 195 773 530 1 043 1 423 2 078 320 1 053 1 158
Resultat efter finansnetto 2 476 615 363 100 1 231 1 008 1 793 31 631 799
Årets resultat 826 615 363 100 -499 -290 3 31 631 799
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 209 6 702 686 710 701 538 584 624 423 487
Omsättningstillgångar 4 110 2 922 9 269 9 607 11 045 10 373 9 211 8 905 7 866 10 568
Tillgångar 10 319 9 624 9 955 10 317 11 747 10 911 9 794 9 529 8 289 11 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 348 1 523 908 544 444 943 832 -669 -702 1 729
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 490 2 573 5 166 5 392 5 998 5 861 5 672 5 996 5 232 4 862
Kortfristiga skulder 4 482 5 530 3 882 4 382 5 306 4 108 3 290 4 204 3 759 4 465
Skulder och eget kapital 10 319 9 624 9 955 10 317 11 747 10 911 9 794 9 529 8 289 11 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 454 432 384 483
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 804 2 029 1 828 1 349 1 794 1 261 1 195 1 546 1 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 763 825 797 588 691 755 628 1 559 797
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 032 18 761 18 371 18 757 18 742 21 036 21 560 19 319 21 644 24 295
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 4 5 5 5 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 339 3 652 3 596 3 751 4 601 4 176 4 192 3 417 3 091 4 826
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 583 581 535 490 517 505 482 478 685
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 227 1 288 891 625 1 138 1 555 2 221 446 1 159 1 257
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,72% 1,56% -4,15% 1,91% -11,85% -0,39% 22,68% -21,03% -10,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,10% 10,27% 7,99% 5,50% 14,13% 13,23% 21,22% 3,64% 12,70% 10,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,96% 5,41% 4,42% 3,02% 9,02% 6,92% 9,91% 2,03% 4,87% 4,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,58% 36,50% 36,68% 36,74% 34,35% 37,62% 36,11% 20,86% 37,43% 34,94%
Rörelsekapital/omsättning -1,86% -14,28% 29,96% 27,86% 31,18% 30,00% 28,25% 27,51% 18,98% 25,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,75% 15,83% 9,12% 5,27% 3,78% 8,64% 8,49% -7,02% -8,47% 15,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,55% 27,94% 191,04% 163,46% 160,31% 196,40% 208,97% 163,99% 114,39% 141,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...