Visa allt om Laxå Specialvehicles Aktiebolag
Visa allt om Laxå Specialvehicles Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 248 166 209 398 193 560 216 198 191 127 162 739 155 969 160 671 180 535 142 545
Övrig omsättning 515 437 168 - 91 232 1 123 675 51 643
Rörelseresultat (EBIT) 33 463 30 716 29 074 28 147 24 006 12 836 8 553 1 312 -9 157 8 737
Resultat efter finansnetto 33 115 30 303 28 528 27 192 22 469 11 049 7 603 104 -10 830 7 172
Årets resultat 20 142 18 134 18 001 16 164 12 766 4 991 3 682 104 -3 914 2 250
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 287 19 141 22 258 26 200 25 806 23 908 25 789 28 704 31 671 31 989
Omsättningstillgångar 109 843 73 609 64 130 53 581 39 156 34 294 30 269 24 629 51 539 37 768
Tillgångar 136 130 92 750 86 388 79 781 64 962 58 202 56 058 53 333 83 209 69 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 701 32 560 29 426 31 426 27 262 19 997 17 788 1 089 985 4 898
Obeskattade reserver 38 858 31 698 24 749 19 429 13 092 8 033 3 850 0 0 6 916
Avsättningar (tkr) 1 228 1 228 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 170 395 602 846 0 3 715 4 513 17 588 26 733 26 274
Kortfristiga skulder 61 173 26 869 31 611 28 080 24 608 26 457 29 907 34 657 55 492 31 669
Skulder och eget kapital 136 130 92 750 86 388 79 781 64 962 58 202 56 058 53 333 83 209 69 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 146 2 152 3 255 6 888 7 444 6 663 3 153 3 153 2 870 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 45 013 34 527 30 608 29 554 28 017 24 394 22 436 22 436 28 097 21 849
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 539 15 194 12 864 14 861 13 020 11 330 10 373 10 373 12 362 8 891
Utdelning till aktieägare 17 000 18 000 15 000 15 000 12 000 5 500 2 800 0 72 0
Omsättning 248 681 209 835 193 728 216 198 191 218 162 971 157 092 161 346 180 586 143 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 117 94 90 88 84 79 76 76 93 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 121 2 228 2 151 2 457 2 275 2 060 2 052 2 114 1 941 1 738
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 581 532 591 585 545 484 480 475 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 732 34 123 32 691 31 721 27 136 16 043 11 652 4 606 -5 840 11 824
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,51% 8,18% -10,47% 13,12% 17,44% 4,34% -2,93% -11,00% 26,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,58% 33,12% 33,77% 35,58% 37,12% 22,07% 15,27% 2,52% -10,94% 12,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,48% 14,67% 15,07% 13,13% 12,62% 7,89% 5,49% 0,84% -5,04% 6,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,86% 49,15% 50,38% 47,50% 48,64% 44,96% 38,91% 34,93% 31,38% 40,60%
Rörelsekapital/omsättning 19,61% 22,32% 16,80% 11,80% 7,61% 4,82% 0,23% -6,24% -2,19% 4,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,76% 61,76% 56,41% 58,39% 56,82% 44,53% 36,79% 2,04% 1,18% 14,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,89% 207,56% 142,30% 121,51% 90,29% 56,67% 43,02% 25,16% 51,24% 65,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...