Visa allt om Wadström Montage Aktiebolag
Visa allt om Wadström Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 277 1 439 1 287 1 423 1 133 1 367 2 639 2 384 2 333 1 947
Övrig omsättning - 54 - - 21 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 32 -24 -24 -50 -99 -19 -50 -158 13
Resultat efter finansnetto 31 24 -35 -28 -52 -105 -34 -59 -158 19
Årets resultat 31 24 -35 -28 -52 -105 -34 -59 -105 14
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 5 17 576 714 697 334
Omsättningstillgångar 165 192 212 209 170 226 389 386 360 593
Tillgångar 165 192 212 210 175 242 966 1 100 1 057 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 -21 -45 -10 18 71 331 365 423 569
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 86 80 55 30 0 154 245 230 0
Kortfristiga skulder 107 127 176 165 127 172 481 490 403 305
Skulder och eget kapital 165 192 212 210 175 242 966 1 100 1 057 926
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 260 245 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 545 587 601 520 572 978 732 777 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 256 245 234 187 245 345 354 392 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 155 0 0 40
Omsättning 1 277 1 493 1 287 1 423 1 154 1 370 2 639 2 384 2 333 1 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 277 720 644 712 567 684 660 596 583 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 407 419 425 359 415 337 341 372 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 32 -23 -21 -38 -74 118 90 -59 94
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,26% 11,81% -9,56% 25,60% -17,12% -48,20% 10,70% 2,19% 19,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,03% 16,67% -11,32% -11,43% -28,57% -40,91% -1,97% -4,45% -14,76% 2,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,98% 2,22% -1,86% -1,69% -4,41% -7,24% -0,72% -2,06% -6,69% 0,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,89% 85,75% 93,08% 85,45% 91,26% 91,15% 82,80% 86,79% 87,40% 79,82%
Rörelsekapital/omsättning 4,54% 4,52% 2,80% 3,09% 3,80% 3,95% -3,49% -4,36% -1,84% 14,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,06% -10,94% -21,23% -4,76% 10,29% 29,34% 34,27% 33,18% 40,02% 65,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,19% 142,52% 113,64% 120,61% 125,98% 125,58% 78,79% 75,71% 87,34% 190,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...