Visa allt om AVL MTC Motortestcenter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 307 131 386 620 374 224 316 100 288 639 264 930 267 762 297 937 331 285 90 337
Övrig omsättning 22 980 8 856 8 432 5 278 4 299 8 264 6 462 4 033 4 532 607
Rörelseresultat (EBIT) 3 281 5 087 9 827 9 115 11 374 10 807 7 649 18 546 15 920 -795
Resultat efter finansnetto 454 2 109 7 710 8 286 10 677 10 030 7 009 16 738 13 542 -2 352
Årets resultat 454 -1 221 -801 -694 -497 -698 1 043 13 041 10 358 -2 352
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 789 116 483 113 601 115 935 82 568 88 831 79 567 89 865 93 130 56 709
Omsättningstillgångar 106 801 126 752 157 544 130 965 120 921 121 777 117 944 112 776 140 696 84 952
Tillgångar 211 590 243 235 271 145 246 900 203 489 210 608 197 511 202 641 233 826 141 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 134 63 680 64 902 65 703 66 397 66 894 76 792 60 926 60 993 59 548
Obeskattade reserver 480 480 1 683 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 213 0 112 185 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 700 13 350 22 352 35 309 27 896 45 272 46 332 40 270 45 399 24 854
Kortfristiga skulder 120 276 165 512 182 208 145 776 109 011 98 442 74 387 101 445 127 434 57 259
Skulder och eget kapital 211 590 243 235 271 145 246 900 203 489 210 608 197 511 202 641 233 826 141 661
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 287 1 350 1 616 2 189 2 491 3 590 3 338 3 662 2 463 2 199
Varav tantiem till styrelse & VD 143 339 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 134 702 149 850 144 158 107 179 104 189 99 474 99 914 98 026 77 218 45 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 61 134 68 812 65 431 49 599 48 843 46 324 43 448 43 920 36 310 20 993
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 330 111 395 476 382 656 321 378 292 938 273 194 274 224 301 970 335 817 90 944
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 258 283 263 201 201 188 187 183 147 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 190 1 366 1 423 1 573 1 436 1 409 1 432 1 628 2 254 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 773 793 819 803 781 807 815 809 813 815
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 942 25 227 28 495 22 721 24 807 23 051 19 833 30 044 24 999 4 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,56% 3,31% 18,39% 9,51% 8,95% -1,06% -10,13% -10,07% 266,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,57% 2,17% 3,64% 3,74% 5,73% 5,27% 4,38% 9,23% 7,02% -0,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,08% 1,37% 2,64% 2,92% 4,04% 4,19% 3,23% 6,28% 4,95% -0,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,39% -10,03% -6,59% -4,69% 4,13% 8,81% 16,27% 3,80% 4,00% 30,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,49% 26,33% 24,42% 26,61% 32,63% 31,76% 38,88% 30,07% 26,08% 42,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,80% 65,80% 86,46% 89,84% 110,93% 123,70% 158,55% 111,17% 106,94% 142,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!