Visa allt om TW Redovisning AB
Visa allt om TW Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 034 1 999 1 738 1 634 1 731 1 804 2 007 2 073 2 460 2 104
Övrig omsättning 182 - - - 50 - - - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 226 89 151 49 57 422 435 578 698 419
Resultat efter finansnetto 154 38 74 0 12 191 396 535 677 419
Årets resultat 111 28 50 85 78 88 284 369 357 259
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 68 74 91 93 96 860 892 1 475 1 507
Omsättningstillgångar 4 398 4 199 4 240 4 175 4 237 4 357 3 830 3 414 2 778 2 288
Tillgångar 4 427 4 267 4 315 4 266 4 330 4 453 4 690 4 305 4 253 3 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 453 3 342 3 315 3 265 3 179 3 101 3 013 2 730 2 802 2 515
Obeskattade reserver 0 0 0 0 120 220 220 220 440 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 105 110 100 121 184 197 226 333
Kortfristiga skulder 974 925 895 891 930 1 011 1 272 1 160 785 676
Skulder och eget kapital 4 427 4 267 4 315 4 266 4 330 4 453 4 690 4 305 4 253 3 794
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 225 222 271 280 370 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 060 977 748 637 329 388 454 375 504 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 431 389 293 251 223 259 317 292 381 338
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 70
Omsättning 2 216 1 999 1 738 1 634 1 781 1 804 2 007 2 073 2 460 2 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 509 500 435 545 577 601 669 691 820 701
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 348 262 298 261 286 334 306 420 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 233 96 151 51 59 442 467 610 730 457
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,75% 15,02% 6,36% -5,60% -4,05% -10,11% -3,18% -15,73% 16,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,13% 2,09% 3,66% 1,15% 1,41% 9,48% 9,40% 13,45% 16,62% 11,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,16% 4,45% 9,09% 3,00% 3,52% 23,39% 21,97% 27,93% 28,74% 20,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 168,34% 163,78% 192,46% 200,98% 191,05% 185,48% 127,45% 108,73% 81,02% 76,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,00% 78,32% 76,83% 76,54% 75,46% 73,28% 67,70% 67,09% 73,33% 71,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 451,54% 453,95% 473,74% 468,57% 455,59% 430,96% 301,10% 294,31% 353,89% 338,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...