Visa allt om Fiskefartyget Courage af Skillinge AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-08
Nettoomsättning 9 389 13 033 13 451 13 260 11 718 12 003 11 474 10 740 18 129 11 090
Övrig omsättning 782 1 217 1 141 25 565 52 69 0 84
Rörelseresultat (EBIT) -5 740 266 372 363 1 810 -1 377 798 907 7 023 1 104
Resultat efter finansnetto -5 740 377 548 530 1 959 -1 225 949 1 028 7 155 1 392
Årets resultat -3 397 897 1 480 168 166 48 196 18 2 352 774
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 064 7 332 10 643 13 754 14 042 14 824 15 966 17 183 14 525 8 964
Omsättningstillgångar 10 476 16 440 12 396 8 883 8 201 5 648 5 448 3 706 8 856 5 290
Tillgångar 16 540 23 772 23 040 22 637 22 243 20 472 21 414 20 890 23 381 14 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 470 14 047 13 310 11 990 11 981 12 056 12 008 11 962 12 544 10 292
Obeskattade reserver 5 377 7 720 8 487 9 839 9 527 7 784 9 076 8 383 7 385 3 425
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 123 15
Kortfristiga skulder 692 2 005 1 243 809 734 633 330 545 3 329 523
Skulder och eget kapital 16 540 23 772 23 040 22 637 22 243 20 472 21 414 20 890 23 381 14 255
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 272 489 1 125 1 245 1 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 73 140 573 591 490
Utdelning till aktieägare 180 180 160 160 160 240 0 150 600 100
Omsättning 10 171 14 250 13 452 13 401 11 743 12 568 11 526 10 809 18 129 11 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 1 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 389 13 033 - 13 260 11 718 12 003 5 737 3 580 6 043 3 697
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 370 291 - 539 459 421 357 617 686 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 432 1 578 1 684 1 586 2 964 -211 2 015 2 423 8 212 3 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,96% -3,11% 1,44% 13,16% -2,37% 4,61% 6,83% -40,76% 63,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,70% 1,59% 2,38% 2,34% 8,81% -5,99% 4,43% 4,92% 30,61% 9,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -61,14% 2,89% 4,07% 4,00% 16,72% -10,21% 8,27% 9,57% 39,48% 12,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -7,02% 96,55% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,63% 100,00% 99,54% 98,68%
Rörelsekapital/omsättning 104,21% 110,76% 82,92% 60,89% 63,72% 41,78% 44,61% 29,43% 30,49% 42,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,66% 84,42% 86,50% 86,87% 87,27% 88,55% 89,13% 88,56% 76,93% 89,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 509,83% 817,41% 987,77% 1 083,07% 1 103,81% 879,78% 1 624,24% 658,90% 266,03% 1 011,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!