Visa allt om Strawberry Properties AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 344 444 398 331 372 682 350 764 346 091 374 093 358 843 305 447 299 882 275 410
Övrig omsättning - 316 374 148 925 38 802 211 430 - 40 743 60 644 595 475
Rörelseresultat (EBIT) 176 896 501 948 270 459 191 270 269 540 214 075 237 312 219 356 161 159 159 536
Resultat efter finansnetto 85 948 410 143 -95 280 82 622 125 622 83 544 114 335 145 307 88 558 112 759
Årets resultat 75 530 405 992 42 154 121 238 254 101 186 327 -259 791 187 827 68 592 38 519
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 873 727 3 847 691 4 602 552 5 271 806 4 955 808 5 879 083 6 302 450 5 194 051 5 188 828 5 080 329
Omsättningstillgångar 787 617 1 351 026 1 063 484 697 753 880 634 729 265 438 473 226 221 353 454 355 488
Tillgångar 4 661 344 5 198 717 5 666 036 5 969 559 5 836 442 6 608 348 6 740 923 5 420 272 5 542 282 5 435 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 217 307 1 771 481 1 641 021 1 962 079 2 054 083 1 953 183 1 835 396 1 737 639 2 009 606 1 988 382
Minoritetsintressen 21 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 169 419 163 775 213 104 215 893 225 399 312 985 306 090 374 425 383 893 384 061
Långfristiga skulder 3 036 418 2 292 943 3 535 608 3 329 713 2 747 370 3 744 491 3 817 594 3 180 525 2 620 686 2 628 711
Kortfristiga skulder 216 361 970 518 276 302 461 875 809 590 597 689 781 843 127 683 528 097 434 663
Skulder och eget kapital 4 661 344 5 198 717 5 666 036 5 969 559 5 836 442 6 608 348 6 740 923 5 420 272 5 542 282 5 435 817
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 165 1 860 2 087 3 591 2 785 4 746 4 242 1 872 2 428 3 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 750 500 500 0 - - 595
Löner till övriga anställda 3 866 5 281 6 356 3 219 2 941 2 143 2 398 4 653 4 838 5 004
Varav resultatlön till övriga anställda - 140 1 300 950 - - 0 100 - 465
Sociala kostnader 3 573 3 112 3 615 2 035 2 068 3 496 5 124 4 628 5 034 5 076
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 344 444 714 705 521 607 389 566 557 521 374 093 399 586 366 091 300 477 275 885
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 6 6 6 6 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 57 407 79 666 62 114 58 461 57 682 62 349 44 855 38 181 37 485 34 426
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 601 2 051 2 010 1 474 1 299 1 731 1 471 1 394 1 538 1 653
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 277 881 616 616 382 116 301 014 393 143 304 195 322 337 293 259 232 445 216 726
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,53% 6,88% 6,25% 1,35% -7,49% 4,25% 17,48% 1,86% 8,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,90% 9,81% 5,49% 3,99% 5,00% 3,91% 3,90% 4,58% 3,08% 3,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,84% 127,98% 83,52% 67,97% 84,29% 69,14% 73,35% 81,25% 56,87% 67,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,40% 56,86% 56,09% 56,29% 20,89% 62,28% 61,06% 59,33% 59,21% 64,49%
Rörelsekapital/omsättning 165,85% 95,53% 211,22% 67,25% 20,53% 35,17% -95,69% 32,26% -58,24% -28,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,11% 34,08% 28,96% 32,87% 35,19% 29,56% 27,23% 32,06% 36,26% 36,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,03% 139,21% 384,90% 151,07% 108,78% 122,01% 56,08% 177,17% 66,93% 81,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 8 393 6 945 7 101 7 085 4 582 4 507 1 040 27 059 39 012 37 092
Övrig omsättning - - 95 000 - 23 290 - 23 109 - - 420
Rörelseresultat (EBIT) -8 670 -11 728 44 916 -17 498 -68 762 -15 969 2 906 -41 900 9 943 10 680
Resultat efter finansnetto 47 168 866 090 -174 593 541 026 148 362 26 517 3 280 -23 830 21 754 59 064
Årets resultat 94 200 920 271 -20 843 552 043 224 840 3 751 -461 706 -13 036 29 021 72 228
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 538 704 1 632 133 3 368 382 3 849 255 3 444 116 3 791 277 3 846 203 3 397 135 3 942 871 4 052 516
Omsättningstillgångar 336 064 1 406 297 530 127 569 943 912 293 732 738 332 397 383 804 626 039 520 453
Tillgångar 1 874 767 3 038 429 3 898 509 4 419 198 4 356 409 4 524 015 4 178 600 3 780 939 4 568 910 4 572 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 002 083 1 557 883 753 001 1 197 116 780 312 710 031 706 278 817 984 1 290 680 1 238 714
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 13 348 1 151 4 904 17 484
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 41 926 53 370 60 393
Långfristiga skulder 290 850 314 362 1 968 780 2 118 658 2 161 357 2 799 429 2 110 013 1 312 978 1 544 978 1 854 978
Kortfristiga skulder 581 834 1 166 184 1 176 728 1 103 424 1 414 741 1 014 542 1 361 961 1 606 900 1 674 978 1 401 400
Skulder och eget kapital 1 874 767 3 038 429 3 898 509 4 419 198 4 356 409 4 524 015 4 178 600 3 780 939 4 568 910 4 572 969
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 165 1 860 2 087 3 591 2 875 4 746 4 242 1 872 2 418 3 145
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 750 500 500 - - - 595
Löner till övriga anställda 3 866 5 281 6 356 3 219 2 941 2 143 2 398 4 653 4 838 5 004
Varav resultatlön till övriga anställda 0 140 1 300 950 - - - - - 465
Sociala kostnader 3 573 3 112 3 615 2 035 2 068 3 496 5 124 4 628 5 034 5 076
Utdelning till aktieägare 0 650 000 115 390 423 272 135 239 154 559 0 0 9 660 0
Omsättning 8 393 6 945 102 101 7 085 27 872 4 507 24 149 27 059 39 012 37 512
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 6 6 6 6 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 399 1 389 1 184 1 181 764 751 130 3 382 4 877 4 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 601 2 051 2 010 1 474 1 314 1 731 1 471 1 394 1 536 1 653
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 663 -11 717 44 961 -16 613 -64 674 -14 832 3 534 -37 908 14 997 15 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,85% -2,20% 0,23% 54,63% 1,66% 333,37% -96,16% -30,64% 5,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,32% 29,85% 4,45% 14,76% 6,50% 3,22% 2,53% 1,55% 2,07% 2,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 964,66% 13 058,86% 2 442,11% 9 207,59% 6 184,13% 3 234,64% 10 154,13% 215,96% 242,61% 324,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,85% 99,58% 99,30% 87,35% 78,22% 74,24% 70,87% 73,67% 74,35% 72,98%
Rörelsekapital/omsättning -2 928,27% 3 457,35% -9 105,77% -7 529,72% -10 965,69% -6 252,58% -98 996,54% -4 520,11% -2 688,76% -2 375,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,45% 51,27% 19,32% 27,09% 17,91% 15,69% 16,91% 21,66% 28,33% 27,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,76% 120,59% 45,05% 51,65% 64,48% 72,22% 24,41% 23,88% 37,38% 37,14%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...