Visa allt om Strawberry Properties AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 226 0 7 842 8 393 6 945 7 101 7 085 4 582 4 507 1 040
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 95 000 0 23 290 0 23 109
Rörelseresultat (EBIT) -2 131 -11 621 -10 791 -8 670 -11 728 44 916 -17 498 -68 762 -15 969 2 906
Resultat efter finansnetto -31 536 -160 564 115 695 47 168 866 090 -174 593 541 026 148 362 26 517 3 280
Årets resultat -7 936 -152 804 132 112 94 200 920 271 -20 843 552 043 224 840 3 751 -461 706
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 675 978 640 466 768 298 1 538 704 1 632 133 3 368 382 3 849 255 3 444 116 3 791 277 3 846 203
Omsättningstillgångar 326 703 328 358 953 794 336 064 1 406 297 530 127 569 943 912 293 732 738 332 397
Tillgångar 1 002 681 968 824 1 722 092 1 874 767 3 038 429 3 898 509 4 419 198 4 356 409 4 524 015 4 178 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 251 160 187 803 909 1 002 083 1 557 883 753 001 1 197 116 780 312 710 031 706 278
Obeskattade reserver 8 162 8 162 1 774 0 0 0 0 0 13 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 188 900 290 850 314 362 1 968 780 2 118 658 2 161 357 2 799 429 2 110 013
Kortfristiga skulder 842 268 800 475 727 509 581 834 1 166 184 1 176 728 1 103 424 1 414 741 1 014 542 1 361 961
Skulder och eget kapital 1 002 681 968 824 1 722 092 1 874 767 3 038 429 3 898 509 4 419 198 4 356 409 4 524 015 4 178 600
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 2 165 1 860 2 087 3 591 2 875 4 746 4 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - 750 500 500 -
Löner till övriga anställda - - 0 3 866 5 281 6 356 3 219 2 941 2 143 2 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 140 1 300 950 - - -
Sociala kostnader - - 0 3 573 3 112 3 615 2 035 2 068 3 496 5 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 650 000 115 390 423 272 135 239 154 559 0
Omsättning 6 226 0 7 842 8 393 6 945 102 101 7 085 27 872 4 507 24 149
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 6 6 5 6 6 6 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 113 - 1 307 1 399 1 389 1 184 1 181 764 751 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 309 2 801 1 688 1 601 2 051 2 010 1 474 1 314 1 731 1 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 110 -11 600 -10 771 -8 663 -11 717 44 961 -16 613 -64 674 -14 832 3 534
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -6,56% 20,85% -2,20% 0,23% 54,63% 1,66% 333,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,36% - 8,79% 4,32% 29,85% 4,45% 14,76% 6,50% 3,22% 2,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 219,69% - 1 930,22% 964,66% 13 058,86% 2 442,11% 9 207,59% 6 184,13% 3 234,64% 10 154,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 99,85% 99,58% 99,30% 87,35% 78,22% 74,24% 70,87%
Rörelsekapital/omsättning -8 280,84% - 2 885,55% -2 928,27% 3 457,35% -9 105,77% -7 529,72% -10 965,69% -6 252,58% -98 996,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,82% 17,19% 46,76% 53,45% 51,27% 19,32% 27,09% 17,91% 15,69% 16,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,79% 41,02% 131,10% 57,76% 120,59% 45,05% 51,65% 64,48% 72,22% 24,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!