Visa allt om Aktiebolaget Kolibri
Visa allt om Aktiebolaget Kolibri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 279 8 402 7 190 4 616 4 317 4 379 3 873 4 044 4 072 3 445
Övrig omsättning 345 394 275 292 412 326 250 155 141 113
Rörelseresultat (EBIT) 906 664 569 197 60 70 163 274 151 56
Resultat efter finansnetto 706 413 352 175 33 42 139 247 139 42
Årets resultat 397 220 135 82 21 42 60 104 38 3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 039 6 092 6 279 1 063 1 092 1 141 1 201 1 117 757 660
Omsättningstillgångar 849 1 069 696 506 386 361 398 374 271 258
Tillgångar 6 888 7 161 6 975 1 568 1 478 1 503 1 600 1 490 1 027 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 211 814 594 459 377 386 405 374 270 262
Obeskattade reserver 829 649 535 358 308 315 341 293 200 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 648 4 380 4 758 170 242 314 386 458 51 118
Kortfristiga skulder 1 200 1 317 1 089 581 551 487 468 365 506 410
Skulder och eget kapital 6 888 7 161 6 975 1 568 1 478 1 503 1 600 1 490 1 027 917
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 1 073 1 098 1 002 864 831 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 894 4 249 3 500 2 537 1 371 1 294 953 1 115 1 235 917
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 823 1 546 1 365 1 031 1 030 999 832 781 814 664
Utdelning till aktieägare 450 0 0 0 0 30 60 30 0 30
Omsättning 9 624 8 796 7 465 4 908 4 729 4 705 4 123 4 199 4 213 3 558
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 16 13 10 9 9 8 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 488 525 553 462 480 487 484 449 452 492
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 358 369 381 364 396 392 357 317 332 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 110 850 749 252 110 130 219 315 189 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,44% 16,86% 55,76% 6,93% -1,42% 13,06% -4,23% -0,69% 18,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,15% 9,29% 8,19% 12,56% 4,13% 4,72% 10,19% 18,46% 14,90% 6,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,76% 7,91% 7,94% 4,27% 1,41% 1,62% 4,21% 6,80% 3,76% 1,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,56% 90,76% 89,40% 90,53% 91,59% 92,67% 90,89% 90,08% 89,73% 89,84%
Rörelsekapital/omsättning -3,78% -2,95% -5,47% -1,62% -3,82% -2,88% -1,81% 0,22% -5,77% -4,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,97% 18,44% 14,50% 46,10% 40,87% 41,13% 41,02% 39,26% 40,31% 38,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,75% 81,17% 63,91% 87,09% 70,05% 74,13% 85,04% 102,47% 53,56% 62,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...