Visa allt om Aspektum Utveckling AB
Visa allt om Aspektum Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 294 2 290 1 746 1 982 3 090 3 627 3 298 4 227 5 071 5 502
Övrig omsättning 60 50 - 198 291 138 119 16 78 70
Rörelseresultat (EBIT) 80 453 96 -134 377 73 -5 -161 185 478
Resultat efter finansnetto 46 267 11 -188 386 -3 120 -135 -110 414
Årets resultat 1 148 -21 -60 215 230 224 -42 -96 187
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 560 2 513 1 809 1 881 1 693 2 031 1 958 2 050 1 975 2 050
Omsättningstillgångar 275 566 437 542 1 021 872 1 161 1 040 1 557 1 780
Tillgångar 2 836 3 079 2 246 2 423 2 714 2 903 3 119 3 090 3 532 3 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 281 283 304 365 550 519 415 557 853
Obeskattade reserver 0 0 0 0 128 38 408 538 631 719
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 123 1 605 1 752 1 813 1 505 1 481 1 498 1 297 1 301 1 387
Kortfristiga skulder 580 1 194 211 306 716 835 694 839 1 043 872
Skulder och eget kapital 2 836 3 079 2 246 2 423 2 714 2 903 3 119 3 090 3 532 3 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 518 533 640 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 443 382 620 936 1 292 795 1 276 1 361 1 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 339 345 434 551 656 619 847 998 1 068
Utdelning till aktieägare 0 150 150 0 0 400 200 120 100 200
Omsättning 1 354 2 340 1 746 2 180 3 381 3 765 3 417 4 243 5 149 5 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 2 2 3 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 294 - 873 991 1 030 907 660 845 1 014 1 100
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 320 - 437 589 531 528 418 563 661 682
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 140 505 168 -28 482 206 135 -19 325 599
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,49% 31,16% -11,91% -35,86% -14,81% 9,98% -21,98% -16,64% -7,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,86% 14,78% 4,27% -4,33% 16,84% 3,69% 4,97% -3,20% 5,24% 12,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,26% 19,87% 5,50% -5,30% 14,79% 2,95% 4,70% -2,34% 3,65% 8,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,57% -27,42% 12,94% 11,91% 9,87% 1,02% 14,16% 4,76% 10,14% 16,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,65% 9,13% 12,60% 12,55% 16,92% 19,91% 26,28% 26,26% 28,63% 35,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,41% 47,40% 207,11% 177,12% 142,60% 104,43% 167,29% 123,96% 149,28% 204,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...