Visa allt om B Johansson Fastighet VP & Handel AB
Visa allt om B Johansson Fastighet VP & Handel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 838 4 364 2 882 1 429 2 038 1 178 1 193 904 281 251
Övrig omsättning - 1 396 19 17 10 - 38 2 - 707
Rörelseresultat (EBIT) 655 1 372 417 21 282 183 257 3 -231 348
Resultat efter finansnetto 439 1 218 267 -142 28 -260 63 1 -171 249
Årets resultat 562 750 267 -142 28 -246 45 -7 -88 129
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 248 5 315 5 459 5 611 5 589 5 652 6 880 6 451 5 719 4 217
Omsättningstillgångar 5 605 5 131 3 894 3 594 3 746 5 549 4 039 698 824 1 033
Tillgångar 10 853 10 446 9 353 9 206 9 335 11 201 10 920 7 149 6 544 5 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 165 2 603 1 853 1 587 1 729 1 700 1 946 1 940 447 534
Obeskattade reserver 0 282 0 0 0 0 15 5 0 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 926 6 863 6 316 4 891 5 118 5 322 5 440 2 888 2 200 1 000
Kortfristiga skulder 762 698 1 184 2 729 2 489 4 178 3 518 2 317 3 897 3 633
Skulder och eget kapital 10 853 10 446 9 353 9 206 9 335 11 201 10 920 7 149 6 544 5 250
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 234 200 119 185 73 295 181 246 86
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 66 49 35 73 31 122 80 95 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
Omsättning 1 838 5 760 2 901 1 446 2 048 1 178 1 231 906 281 958
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 838 2 182 1 441 1 429 1 019 589 597 904 281 251
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 162 154 127 157 131 20 51 66 87 119
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 800 1 524 553 169 420 306 378 99 -179 387
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,88% 51,42% 101,68% -29,88% 73,01% -1,26% 31,97% 221,71% 11,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,04% 13,13% 4,46% 0,28% 3,04% 1,63% 2,39% 0,80% -1,80% 7,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,64% 31,44% 14,47% 1,82% 13,94% 15,53% 21,88% 6,31% -41,99% 166,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 263,49% 101,58% 94,03% 60,53% 61,68% 116,38% 43,67% -179,09% -1 093,59% -1 035,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,16% 27,02% 19,81% 17,24% 18,52% 15,18% 17,92% 27,19% 6,83% 11,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,55% 15,47% 22,64% 48,66% 64,12% 1,29% 6,77% 25,33% 18,30% 25,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...