Visa allt om Carlssons Handelsträdgård i Ed AB
Visa allt om Carlssons Handelsträdgård i Ed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 415 4 746 4 332 3 857 3 840 3 719 3 982 3 252 3 192 3 291
Övrig omsättning 38 33 34 39 28 20 1 309 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 213 127 116 9 -193 94 1 142 145 74 88
Resultat efter finansnetto 164 69 36 -82 -241 29 1 078 76 -14 0
Årets resultat 127 56 36 -82 2 21 630 76 -14 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 433 1 162 1 272 1 367 1 496 1 571 1 685 525 584 643
Omsättningstillgångar 773 684 480 496 522 578 492 438 436 447
Tillgångar 2 206 1 845 1 752 1 863 2 017 2 149 2 178 963 1 020 1 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 723 596 540 505 587 585 625 -5 -80 -67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 248 254 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 847 575 610 653 673 433 342 218 284 328
Kortfristiga skulder 636 674 602 705 757 883 958 750 816 828
Skulder och eget kapital 2 206 1 845 1 752 1 863 2 017 2 149 2 178 963 1 020 1 090
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 371 420 310 360 254 316 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 063 995 933 423 455 401 383 273 317 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 316 314 370 322 341 287 291 220 230 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Omsättning 5 453 4 779 4 366 3 896 3 868 3 739 5 291 3 252 3 192 3 291
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 354 1 187 1 083 964 960 930 996 813 798 823
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 350 330 328 276 299 253 263 191 219 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 317 238 230 138 -68 209 1 570 204 133 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,10% 9,56% 12,32% 0,44% 3,25% -6,60% 22,45% 1,88% -3,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,66% 6,88% 6,62% 0,54% -8,18% 4,42% 52,53% 15,06% 7,35% 8,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,93% 2,68% 2,68% 0,26% -4,30% 2,55% 28,73% 4,46% 2,35% 2,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,47% 44,08% 46,14% 45,97% 42,53% 45,25% 45,68% 44,22% 45,46% 42,66%
Rörelsekapital/omsättning 2,53% 0,21% -2,82% -5,42% -6,12% -8,20% -11,70% -9,59% -11,90% -11,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,77% 32,30% 30,82% 27,11% 29,10% 35,73% 37,29% -0,52% -7,84% -6,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,21% 42,73% 24,25% 27,38% 24,57% 23,56% 10,86% 8,67% 13,97% 12,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...