Visa allt om Vallentuna Autokonsult AB
Visa allt om Vallentuna Autokonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 889 10 837 10 922 10 547 10 094 9 990 10 151 9 516 9 477 9 367
Övrig omsättning 5 145 - - 505 280 330 190 965 250
Rörelseresultat (EBIT) 1 445 1 261 892 809 1 379 1 577 1 739 1 157 2 129 1 396
Resultat efter finansnetto 1 421 1 243 842 706 1 184 1 409 1 616 1 065 1 967 1 314
Årets resultat 1 551 967 653 549 131 1 271 668 784 1 640 1 205
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 986 3 249 4 917 6 741 8 605 8 640 6 570 5 815 5 829 3 163
Omsättningstillgångar 8 255 7 570 6 284 5 370 4 356 4 234 5 195 4 183 3 650 3 663
Tillgångar 12 242 10 819 11 201 12 110 12 960 12 874 11 765 9 998 9 479 6 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 008 5 957 5 490 5 337 5 187 5 506 4 735 4 367 3 783 2 363
Obeskattade reserver 2 282 2 856 2 856 2 856 2 856 1 856 2 177 1 478 1 478 1 794
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 216 201 366 1 273 1 774 3 036 2 108 2 046 2 496 447
Kortfristiga skulder 1 736 1 805 2 490 2 645 3 143 2 476 2 745 2 106 1 721 2 222
Skulder och eget kapital 12 242 10 819 11 201 12 110 12 960 12 874 11 765 9 998 9 479 6 826
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 794 773 737 758
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 801 3 572 3 614 3 338 3 368 2 682 2 460 2 490 2 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 180 1 196 1 264 1 193 1 155 1 190 1 123 1 105 1 177
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 400 450 500 300 200 220
Omsättning 11 894 10 982 10 922 10 547 10 599 10 270 10 481 9 706 10 442 9 617
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 081 985 993 959 918 908 923 865 862 852
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 462 436 446 413 417 429 398 396 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 838 2 929 2 716 2 673 3 224 3 047 3 198 2 830 3 438 2 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,71% -0,78% 3,56% 4,49% 1,04% -1,59% 6,67% 0,41% 1,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,83% 11,70% 8,06% 6,78% 10,73% 12,51% 14,84% 11,60% 22,58% 20,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,18% 11,68% 8,27% 7,78% 13,78% 16,13% 17,20% 12,19% 22,58% 15,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,33% 74,52% 70,51% 74,29% 73,81% 76,11% 76,84% 75,66% 73,76% 72,35%
Rörelsekapital/omsättning 54,83% 53,20% 34,74% 25,84% 12,02% 17,60% 24,14% 21,83% 20,35% 15,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,79% 75,65% 68,90% 62,47% 56,26% 53,39% 53,88% 54,57% 51,14% 53,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 475,52% 419,39% 252,37% 203,02% 138,59% 171,00% 189,25% 198,62% 212,09% 164,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...