Visa allt om LG Hamburgeri AB
Visa allt om LG Hamburgeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 043 6 742 6 188 7 017 7 551 7 425 7 184 6 912 6 040 6 221
Övrig omsättning 93 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 229 631 1 235 1 348 1 687 1 819 435 612 736 922
Resultat efter finansnetto 229 631 1 236 1 348 1 687 1 819 435 612 743 927
Årets resultat 10 13 38 46 45 67 25 51 58 64
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 186 2 745 58 72 86 76 58 151 106 143
Omsättningstillgångar 575 525 1 309 1 260 1 273 1 248 981 1 099 1 000 858
Tillgångar 2 762 3 270 1 367 1 331 1 359 1 324 1 039 1 250 1 106 1 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 550 540 527 490 444 399 332 407 357 299
Obeskattade reserver 721 656 163 176 188 165 141 172 186 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 490 2 074 677 666 727 760 566 671 564 528
Skulder och eget kapital 2 762 3 270 1 367 1 331 1 359 1 324 1 039 1 250 1 106 1 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 831 1 610 1 787 1 936 1 764 1 718 1 685 1 458 1 472
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 608 448 513 550 486 472 444 471 519
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 136 6 742 6 188 7 017 7 551 7 425 7 184 6 912 6 040 6 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 174 1 124 1 031 1 170 1 079 1 061 1 026 987 1 007 1 037
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 409 347 384 356 324 314 305 320 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 824 834 1 249 1 363 1 702 1 831 456 643 782 971
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,46% 8,95% -11,81% -7,07% 1,70% 3,35% 3,94% 14,44% -2,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,29% 19,30% 90,34% 101,28% 124,14% 137,39% 41,87% 48,96% 67,18% 92,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,25% 9,36% 19,96% 19,21% 22,34% 24,50% 6,06% 8,85% 12,30% 14,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,74% 64,68% 63,59% 62,05% 64,40% 64,62% 63,72% 59,84% 62,81% 63,32%
Rörelsekapital/omsättning -12,99% -22,98% 10,21% 8,47% 7,23% 6,57% 5,78% 6,19% 7,22% 5,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,27% 32,16% 47,85% 47,13% 42,87% 39,32% 41,96% 42,70% 44,39% 42,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,03% 21,99% 190,69% 182,88% 167,26% 156,97% 164,49% 156,78% 171,45% 154,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...