Visa allt om AB Östgöta-Byggen

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 42 989 27 037 30 027 36 214 36 012 31 918 35 330 55 757 88 597 26 204
Övrig omsättning 55 21 22 121 31 13 38 5 37 27
Rörelseresultat (EBIT) 1 976 438 175 4 1 730 -657 -1 618 1 064 2 372 -1 561
Resultat efter finansnetto 1 974 434 173 3 1 722 -642 -1 364 1 189 2 626 -1 479
Årets resultat 1 546 593 466 1 1 523 435 131 578 1 360 20
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 121 150 184 226 645 889 1 155 1 108 1 162
Omsättningstillgångar 10 092 12 091 6 582 10 105 12 282 9 301 16 911 20 254 23 265 23 756
Tillgångar 10 217 12 212 6 732 10 289 12 509 9 947 17 800 21 409 24 373 24 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 324 1 778 1 185 719 5 997 4 475 4 040 6 410 8 332 6 973
Obeskattade reserver 220 220 549 989 1 004 1 249 2 449 3 944 3 615 2 940
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 673 10 214 4 998 8 581 5 507 4 223 8 811 10 557 11 926 14 506
Skulder och eget kapital 10 217 12 212 6 732 10 289 12 509 9 947 17 800 21 409 24 373 24 918
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 7 006 7 991 8 297 8 463 9 243 9 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 512 2 554 2 835 2 913 3 140 3 725
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 044 27 058 30 049 36 335 36 043 31 931 35 368 55 762 88 634 26 231
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 15 15 16 19 23 23 25 25 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 388 1 802 2 002 2 263 1 895 1 388 1 536 2 230 3 544 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 554 584 119 514 471 498 485 520 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 020 467 209 9 381 1 772 -607 -1 560 1 115 2 426 -1 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,00% -9,96% -17,08% 0,56% 12,83% -9,66% -36,64% -37,07% 238,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,34% 3,59% 2,60% 0,05% 13,85% -6,39% -6,54% 7,24% 12,10% -5,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,60% 1,62% 0,58% 0,01% 4,81% -1,99% -3,30% 2,78% 3,33% -5,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,20% 76,70% 72,11% 73,42% 76,50% 80,05% 76,27% 87,44% 84,30% 55,22%
Rörelsekapital/omsättning 7,95% 6,94% 5,28% 4,21% 18,81% 15,91% 22,93% 17,39% 12,80% 35,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,21% 15,96% 23,96% 14,49% 54,20% 54,78% 33,43% 43,52% 45,12% 36,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,24% 118,38% 131,69% 117,76% 223,03% 220,25% 191,93% 191,85% 195,08% 163,77%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...