Visa allt om Adesso Bygg Aktiebolag
Visa allt om Adesso Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 26 747 25 119 24 917 22 907 21 872 18 445 15 788 10 747 13 956 13 354
Övrig omsättning 667 - - - 16 - 13 81 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 812 2 265 3 174 111 1 363 608 1 091 187 1 568 1 379
Resultat efter finansnetto 2 900 1 972 3 207 2 1 002 326 992 88 1 505 1 086
Årets resultat 2 530 1 562 1 992 86 329 237 275 64 787 551
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 654 3 585 4 038 11 904 7 541 2 379 2 693 638 2 012 2 241
Omsättningstillgångar 25 566 12 164 23 293 5 346 15 803 12 170 10 644 5 716 5 117 5 593
Tillgångar 45 219 15 749 27 331 17 250 23 344 14 550 13 337 6 354 7 129 7 835
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 581 6 051 4 489 2 497 2 411 2 082 1 845 1 571 1 507 721
Obeskattade reserver 1 753 2 106 2 148 1 502 1 622 1 549 1 542 941 1 097 706
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 910 3 110 3 160 2 000 2 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 975 4 482 17 535 11 251 17 311 10 918 9 950 3 843 4 525 6 408
Skulder och eget kapital 45 219 15 749 27 331 17 250 23 344 14 550 13 337 6 354 7 129 7 835
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 502 478 349 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 648 8 453 9 108 9 339 7 521 6 085 4 782 3 465 2 902 1 048
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 414 2 542 2 462 2 359 1 956 1 768 1 547 1 278 999 433
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättning 27 414 25 119 24 917 22 907 21 888 18 445 15 801 10 828 13 956 13 354
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 23 25 25 24 20 16 12 12 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 114 1 092 997 916 911 922 987 896 1 163 2 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 488 471 477 400 398 432 442 356 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 440 2 842 3 772 704 2 004 1 302 1 413 511 1 942 1 626
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,48% 0,81% 8,77% 4,73% 18,58% 16,83% 46,91% -22,99% 4,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,55% 14,40% 13,14% 3,02% 5,92% 4,19% 8,20% 3,10% 22,06% 17,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,07% 9,03% 14,42% 2,27% 6,31% 3,31% 6,92% 1,83% 11,27% 10,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,26% 58,72% 65,13% 58,82% 56,73% 53,73% 56,71% 58,50% 63,47% 56,47%
Rörelsekapital/omsättning -31,44% 30,58% 23,11% -25,78% -6,89% 6,79% 4,40% 17,43% 4,24% -6,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,58% 48,85% 22,55% 20,89% 15,45% 22,16% 22,35% 35,39% 32,22% 15,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,64% 259,21% 129,72% 20,34% 73,62% 83,46% 76,24% 69,16% 45,50% 7,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...