Visa allt om Bilhuset Kumla AB
Visa allt om Bilhuset Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 72 744 70 915 68 441 58 150 58 212 70 243 71 191 55 735 48 916 51 705
Övrig omsättning 726 244 180 162 1 883 1 506 1 237 601 791 882
Rörelseresultat (EBIT) 2 770 2 232 3 285 3 258 3 193 4 608 6 046 4 253 3 494 4 708
Resultat efter finansnetto 2 771 2 231 3 287 3 285 3 123 4 488 5 942 4 204 3 800 4 855
Årets resultat 1 758 1 999 1 795 2 545 1 561 2 936 4 428 2 419 2 886 2 701
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 117 4 279 3 989 4 538 5 044 5 206 3 769 4 195 2 110 2 221
Omsättningstillgångar 15 475 11 643 12 338 11 325 12 458 13 729 12 783 11 721 15 384 12 867
Tillgångar 18 592 15 922 16 327 15 863 17 501 18 934 16 551 15 915 17 494 15 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 364 9 606 7 607 9 812 9 267 8 707 7 870 4 652 12 333 9 802
Obeskattade reserver 5 502 5 003 5 356 4 397 4 394 3 416 2 945 3 040 2 159 2 394
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 499 3 596 0 23
Kortfristiga skulder 1 726 1 313 3 364 1 654 3 840 6 812 4 237 4 627 3 002 2 869
Skulder och eget kapital 18 592 15 922 16 327 15 863 17 501 18 934 16 551 15 915 17 494 15 088
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 440 421 382 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 349 3 112 3 106 3 188 1 089 2 167 1 888 1 473 1 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 388 1 271 1 046 1 286 1 051 823 800 684 587
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 000 0 1 000 2 100 1 210 400 755
Omsättning 73 470 71 159 68 621 58 312 60 095 71 749 72 428 56 336 49 707 52 587
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 10 10 11 10 9 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 093 7 092 6 844 5 815 5 292 7 024 7 910 7 962 6 988 8 618
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 479 443 420 378 381 356 415 344 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 363 3 032 4 004 3 949 3 891 5 152 6 356 4 979 3 639 4 818
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,58% 3,61% 17,70% -0,11% -17,13% -1,33% 27,73% 13,94% -5,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,90% 14,03% 20,14% 20,80% 18,39% 24,47% 36,61% 26,87% 21,80% 32,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,81% 3,15% 4,81% 5,67% 5,53% 6,60% 8,51% 7,67% 7,79% 9,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,12% 14,63% 15,87% 18,04% 14,67% 14,26% 16,53% 17,19% 15,15% 14,94%
Rörelsekapital/omsättning 18,90% 14,57% 13,11% 16,63% 14,80% 9,85% 12,00% 12,73% 25,31% 19,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,21% 84,84% 72,18% 83,48% 71,46% 59,28% 60,66% 43,31% 79,38% 76,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,59% 370,83% 160,79% 413,85% 184,51% 77,08% 123,79% 139,94% 343,47% 231,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...