Visa allt om Bilkompassen i Sverige AB
Visa allt om Bilkompassen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 8 460 10 647 15 660 11 558 11 698 10 928 11 723 13 435 11 438 15 005
Övrig omsättning 612 2 - - - 35 - 3 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 327 -81 498 247 308 171 89 219 326 200
Resultat efter finansnetto 237 278 369 127 169 37 -30 114 167 91
Årets resultat 66 368 212 95 102 17 -32 67 164 91
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 666 3 462 3 112 2 546 2 619 2 712 2 826 2 946 3 065 3 126
Omsättningstillgångar 2 336 2 545 2 211 1 609 1 665 1 895 2 391 1 418 1 542 1 847
Tillgångar 3 001 6 008 5 323 4 156 4 284 4 606 5 217 4 364 4 608 4 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 958 1 992 1 775 1 603 1 507 1 404 1 387 1 520 1 553 1 481
Obeskattade reserver 3 3 93 3 3 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 403 3 305 2 928 2 218 2 283 2 264 2 540 2 347 2 634 2 825
Kortfristiga skulder 637 707 527 332 491 937 1 289 497 420 668
Skulder och eget kapital 3 001 6 008 5 323 4 156 4 284 4 606 5 217 4 364 4 608 4 974
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 238 - - 347 - 0 215 192 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 372 219 0 310 265 16 8 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 100 139 86 131 123 129 97 90 111
Utdelning till aktieägare 50 100 150 0 0 0 0 0 100 92
Omsättning 9 072 10 649 15 660 11 558 11 698 10 963 11 723 13 438 11 440 15 007
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 460 10 647 15 660 11 558 11 698 10 928 11 723 13 435 11 438 15 005
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 350 522 319 507 455 422 346 317 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 421 53 605 352 424 285 208 338 445 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,54% -32,01% 35,49% -1,20% 7,05% -6,78% -12,74% 17,46% -23,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,90% 6,97% 9,37% 5,97% 7,19% 3,73% 1,71% 5,02% 7,10% 4,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,87% 3,94% 3,19% 2,15% 2,63% 1,57% 0,76% 1,63% 2,86% 1,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,43% 7,56% 9,71% 8,69% 11,27% 9,76% 8,27% 7,60% 11,02% 7,88%
Rörelsekapital/omsättning 20,08% 17,26% 10,75% 11,05% 10,04% 8,77% 9,40% 6,86% 9,81% 7,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,32% 33,19% 34,71% 38,63% 35,23% 30,48% 26,59% 34,83% 33,70% 29,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,64% 95,76% 21,63% 51,81% 11,41% 26,89% 32,82% 29,18% 36,67% 9,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...