Visa allt om CCTech Aktiebolag
Visa allt om CCTech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 503 6 370 5 666 5 191 4 917 6 799 7 352 4 881 6 470 5 581
Övrig omsättning 2 105 38 10 21 14 1 27 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 219 179 -879 -1 683 -707 862 1 586 -301 598 107
Resultat efter finansnetto 202 153 -915 -1 706 -719 884 1 582 -298 609 79
Årets resultat -9 4 -14 -1 298 -487 640 1 125 98 620 56
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 952 1 043 383 312 366 438 409 461 1 011 1 609
Omsättningstillgångar 794 1 041 1 633 2 704 1 325 1 478 2 826 1 304 1 534 879
Tillgångar 1 746 2 084 2 016 3 016 1 691 1 916 3 235 1 765 2 545 2 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 201 197 211 18 46 91 112 121 123
Obeskattade reserver 24 24 25 24 68 135 168 121 555 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 474 538 848 1 757 0 0 0 0 0 650
Kortfristiga skulder 1 056 1 321 946 1 024 1 605 1 735 2 976 1 532 1 869 906
Skulder och eget kapital 1 746 2 084 2 016 3 016 1 691 1 916 3 235 1 765 2 545 2 488
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 659 488 573 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 782 2 170 2 003 1 620 1 989 1 217 794 1 189 1 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 831 836 791 698 735 697 501 726 519
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 505 6 475 5 704 5 201 4 938 6 813 7 353 4 908 6 496 5 581
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 6 8 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 301 1 274 944 865 820 1 133 919 976 1 078 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 588 581 507 516 418 504 349 385 415 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 390 314 -778 -1 527 -514 1 024 1 835 408 1 310 871
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,09% 12,42% 9,15% 5,57% -27,68% -7,52% 50,62% -24,56% 15,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,54% 8,59% -43,55% -55,57% -41,04% 46,19% 49,09% -16,71% 24,32% 4,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,37% 2,81% -15,50% -32,29% -14,11% 13,02% 21,60% -6,04% 9,57% 2,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,63% 89,65% 88,58% 87,86% 91,52% 94,37% 94,63% 93,89% 92,80% 93,14%
Rörelsekapital/omsättning -4,03% -4,40% 12,12% 32,36% -5,69% -3,78% -2,04% -4,67% -5,18% -0,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,07% 10,54% 10,74% 7,62% 4,03% 7,59% 6,64% 11,40% 20,46% 28,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,19% 73,20% 165,01% 261,13% 81,00% 82,88% 94,19% 84,86% 81,75% 95,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...