Visa allt om West Studios Aktiebolag
Visa allt om West Studios Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 497 3 437 2 937 2 622 2 685 2 450 2 520 2 403 2 506 1 913
Övrig omsättning 20 31 117 213 196 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -255 410 -457 195 -53 16 103 256 400 221
Resultat efter finansnetto -261 442 -370 290 208 99 41 223 489 186
Årets resultat -261 370 -370 214 170 93 118 147 466 123
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 014 2 245 2 554 2 483 2 256 2 143 1 923 1 837 1 487 1 286
Omsättningstillgångar 948 987 480 727 758 939 737 803 1 111 1 009
Tillgångar 2 961 3 232 3 034 3 210 3 014 3 082 2 660 2 640 2 599 2 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 220 2 531 2 211 2 630 2 566 2 396 2 303 2 184 2 038 1 672
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 150 150 285
Avsättningar (tkr) 272 228 180 132 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 470 474 643 447 447 686 358 305 412 338
Skulder och eget kapital 2 961 3 232 3 034 3 210 3 014 3 082 2 660 2 640 2 599 2 295
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 288 288 312 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 147 1 225 925 877 1 145 360 516 296 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 97 98 404 - - 310 377 350 248
Utdelning till aktieägare 0 50 50 50 150 0 0 0 0 100
Omsättning 2 517 3 468 3 054 2 835 2 881 2 455 2 520 2 403 2 506 1 913
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 624 859 734 874 895 817 840 801 1 253 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 405 420 443 441 383 322 395 481 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -249 413 -439 204 48 88 174 312 429 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,35% 17,02% 12,01% -2,35% 9,59% -2,78% 4,87% -4,11% 31,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,61% 13,68% -12,16% 9,07% 6,93% 3,24% 3,87% 12,84% 20,43% 10,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,21% 12,86% -12,56% 11,10% 7,78% 4,08% 4,09% 14,11% 21,19% 12,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,74% 79,08% 73,95% 81,08% 78,29% 77,80% 100,00% 100,00% 75,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,14% 14,93% -5,55% 10,68% 11,58% 10,33% 15,04% 20,72% 27,89% 35,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,97% 78,31% 72,87% 81,93% 85,14% 77,74% 86,58% 86,91% 82,57% 81,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,70% 208,23% 74,65% 162,64% 169,57% 136,88% 205,87% 263,28% 269,66% 298,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...