Visa allt om West Studios Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 2 473 2 497 3 437 2 937 2 622 2 685 2 450 2 520 2 403 2 506
Övrig omsättning 80 20 31 117 213 196 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -74 -255 410 -457 195 -53 16 103 256 400
Resultat efter finansnetto 109 -261 442 -370 290 208 99 41 223 489
Årets resultat 109 -261 370 -370 214 170 93 118 147 466
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 547 2 014 2 245 2 554 2 483 2 256 2 143 1 923 1 837 1 487
Omsättningstillgångar 630 948 987 480 727 758 939 737 803 1 111
Tillgångar 3 177 2 961 3 232 3 034 3 210 3 014 3 082 2 660 2 640 2 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 329 2 220 2 531 2 211 2 630 2 566 2 396 2 303 2 184 2 038
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Avsättningar (tkr) 320 272 228 180 132 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 528 470 474 643 447 447 686 358 305 412
Skulder och eget kapital 3 177 2 961 3 232 3 034 3 210 3 014 3 082 2 660 2 640 2 599
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 288 288 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 147 1 225 925 877 1 145 360 516 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 97 98 404 - - 310 377 350
Utdelning till aktieägare 25 0 50 50 50 150 0 0 0 0
Omsättning 2 553 2 517 3 468 3 054 2 835 2 881 2 455 2 520 2 403 2 506
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 824 624 859 734 874 895 817 840 801 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 445 373 405 420 443 441 383 322 395 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 -249 413 -439 204 48 88 174 312 429
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,96% -27,35% 17,02% 12,01% -2,35% 9,59% -2,78% 4,87% -4,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,43% -8,61% 13,68% -12,16% 9,07% 6,93% 3,24% 3,87% 12,84% 20,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,41% -10,21% 12,86% -12,56% 11,10% 7,78% 4,08% 4,09% 14,11% 21,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,34% 81,74% 79,08% 73,95% 81,08% 78,29% 77,80% 100,00% 100,00% 75,46%
Rörelsekapital/omsättning 4,12% 19,14% 14,93% -5,55% 10,68% 11,58% 10,33% 15,04% 20,72% 27,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,31% 74,97% 78,31% 72,87% 81,93% 85,14% 77,74% 86,58% 86,91% 82,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,32% 201,70% 208,23% 74,65% 162,64% 169,57% 136,88% 205,87% 263,28% 269,66%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...