Visa allt om Industrikraften i Kristianstad AB
Visa allt om Industrikraften i Kristianstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 553 492 517 542 521 492 599 1 735 4 328 773
Övrig omsättning - - - - - 6 - - 73 12
Rörelseresultat (EBIT) 343 295 339 353 364 309 430 494 1 412 445
Resultat efter finansnetto 324 270 300 285 292 245 390 436 1 257 388
Årets resultat 330 218 251 202 3 101 206 235 295 152
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 247 1 291 1 334 1 378 1 721 2 065 2 208 2 480 4 469 1 999
Omsättningstillgångar 899 952 996 1 270 962 840 691 400 1 835 124
Tillgångar 2 146 2 243 2 330 2 648 2 683 2 904 2 899 2 879 6 304 2 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 981 851 833 782 779 977 876 870 635 497
Obeskattade reserver 306 409 422 449 428 497 497 394 1 087 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 540 660 780 1 136 1 208 1 235 1 281 1 327 3 404 1 243
Kortfristiga skulder 320 323 295 281 267 196 245 288 1 179 137
Skulder och eget kapital 2 146 2 243 2 330 2 648 2 683 2 904 2 899 2 879 6 304 2 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 180 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 68 384 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 97 144 0
Utdelning till aktieägare 500 200 200 200 200 200 0 200 0 158
Omsättning 553 492 517 542 521 498 599 1 735 4 401 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 0 0 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 868 2 164 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 186 268 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 386 338 382 396 407 352 473 710 1 757 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,40% -4,84% -4,61% 4,03% 5,89% -17,86% -65,48% -59,91% 459,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,98% 13,15% 14,55% 13,37% 13,60% 10,64% 14,83% 17,16% 22,49% 21,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,03% 59,96% 65,57% 65,31% 70,06% 62,80% 71,79% 28,47% 32,76% 58,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,79% 61,39% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 104,70% 127,85% 135,59% 182,47% 133,40% 130,89% 74,46% 6,46% 15,16% -1,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,84% 52,16% 49,88% 42,76% 40,79% 46,26% 42,85% 40,30% 22,49% 31,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,94% 294,74% 337,63% 451,96% 360,30% 428,57% 282,04% 138,89% 155,64% 90,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...