Visa allt om Nolans Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 25 478 25 687 28 425 27 383 25 959 28 019 24 883 22 776 27 304 26 643
Övrig omsättning 183 85 36 6 80 232 0 529 0 67
Rörelseresultat (EBIT) 2 388 1 358 4 166 6 071 4 146 4 205 3 328 2 585 4 261 4 552
Resultat efter finansnetto 2 334 1 309 4 105 5 999 4 047 4 109 3 221 2 518 4 226 4 487
Årets resultat 335 39 124 1 812 607 2 286 2 086 1 888 3 378 3 250
Balansräkningar (tkr)
2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 939 3 313 3 830 4 201 4 642 5 117 5 765 3 720 4 356 4 736
Omsättningstillgångar 12 247 12 373 13 238 13 290 10 623 10 035 13 377 15 301 13 397 16 415
Tillgångar 15 185 15 685 17 068 17 491 15 265 15 152 19 143 19 020 17 753 21 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 375 5 040 5 001 5 877 4 065 5 459 9 773 12 687 10 799 13 649
Obeskattade reserver 2 688 2 805 2 950 2 799 1 984 1 751 572 50 120 509
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 192 3 175 3 952 4 402 5 147 4 245 4 764 3 025 3 250 3 475
Kortfristiga skulder 3 930 4 665 5 165 4 412 4 070 3 698 4 034 3 259 3 584 3 518
Skulder och eget kapital 15 185 15 685 17 068 17 491 15 265 15 152 19 143 19 020 17 753 21 152
Löner & utdelning (tkr)
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 1 417 1 494
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 610 7 341 6 491 6 655 5 573 5 234
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 581 2 949 2 465 2 525 2 644 2 448
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 1 000 0 2 000 5 000 0 0 6 228
Omsättning 25 661 25 772 28 461 27 389 26 039 28 251 24 883 23 305 27 304 26 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 18 18 16 18 18 21 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 341 1 352 1 579 1 521 1 622 1 557 1 382 1 085 1 365 1 402
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 492 488 466 584 579 504 438 483 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 213 2 181 4 948 6 828 4 870 5 045 3 841 3 116 4 886 5 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,81% -9,63% 3,81% 5,49% -7,35% - 9,25% -16,58% 2,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,79% 8,69% 24,43% 34,71% 27,16% 28,05% 17,56% 13,90% 24,58% 21,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,41% 5,31% 14,67% 22,17% 15,97% 15,17% 13,51% 11,60% 15,98% 17,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,48% 56,12% 59,36% 64,12% 61,76% 63,79% 58,35% 59,53% 60,19% 63,10%
Rörelsekapital/omsättning 32,64% 30,01% 28,40% 32,42% 25,24% 22,62% 37,55% 52,87% 35,94% 48,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,20% 46,08% 42,78% 46,08% 36,77% 45,04% 53,38% 66,90% 61,33% 66,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,19% 185,59% 190,51% 208,57% 177,10% 174,36% 251,71% 359,44% 257,73% 344,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...