Visa allt om Susteco AB
Visa allt om Susteco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 366 12 807 5 004 2 967 3 755 3 885 4 891 6 306 5 003 5 349
Övrig omsättning 48 226 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 638 68 22 -223 34 -70 201 -4 -583
Resultat efter finansnetto 6 604 63 19 -223 26 -76 34 -235 -579
Årets resultat 6 604 63 19 -223 26 -76 34 -235 -579
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 13 17 10 29 45 68 71 124 24
Omsättningstillgångar 1 339 3 796 1 909 843 428 1 092 1 120 1 266 824 750
Tillgångar 1 351 3 809 1 926 853 457 1 137 1 188 1 337 948 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 807 1 127 523 460 341 208 182 258 224 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 374 834 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 47 47 53 476 527 740 558 260
Kortfristiga skulder 169 1 847 1 356 346 64 453 479 339 166 455
Skulder och eget kapital 1 351 3 809 1 926 853 457 1 137 1 188 1 337 948 774
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 388 521 524 877 1 160 243 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 781 692 0 0 0 0 0 391 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 341 224 144 186 148 195 239 165 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 414 13 033 5 004 2 967 3 755 3 885 4 891 6 306 5 003 5 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 683 6 404 2 502 1 484 1 878 1 943 1 630 2 102 1 668 1 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 578 469 278 378 363 386 498 329 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 643 77 42 -198 57 -45 221 21 -561
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,10% 155,94% 68,66% -20,99% -3,35% -20,57% -22,44% 26,04% -6,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,52% 16,75% 3,53% 2,81% -48,58% 2,99% -5,89% 2,62% -24,68% -74,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,13% 4,98% 1,36% 0,81% -5,91% 0,88% -1,43% 0,56% -4,68% -10,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,42% 25,99% 33,09% 32,22% 26,63% 35,96% 38,34% 45,18% 40,68% 43,47%
Rörelsekapital/omsättning 21,80% 15,22% 11,05% 16,75% 9,69% 16,45% 13,11% 14,70% 13,15% 5,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,73% 29,59% 27,15% 53,93% 74,62% 18,29% 15,32% 19,30% 23,63% 7,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 571,60% 198,92% 51,33% 222,25% 543,75% 223,18% 214,41% 307,67% 375,30% 149,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...