Visa allt om Utö Värdshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 42 833 46 132 45 045 45 714 42 896 45 960 44 755 48 832 39 847 36 324
Övrig omsättning 566 585 565 710 670 578 477 534 443 605
Rörelseresultat (EBIT) -1 926 613 1 464 1 221 87 3 725 2 063 -956 1 975 -661
Resultat efter finansnetto -1 888 775 1 692 1 500 3 064 3 976 2 095 123 1 949 852
Årets resultat -1 502 594 1 357 1 071 2 903 3 037 2 085 907 2 010 793
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 886 7 391 7 908 8 852 9 942 12 798 6 984 7 806 4 256 4 598
Omsättningstillgångar 15 288 17 574 16 257 14 204 12 279 8 401 12 136 8 279 4 201 6 540
Tillgångar 23 174 24 965 24 164 23 056 22 221 21 199 19 120 16 085 8 457 11 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 051 19 053 18 460 17 102 15 755 12 852 6 508 4 400 3 493 3 483
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 130 20 81
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 670 670 710 1 150 1 150 250 1 250 0 0 48
Kortfristiga skulder 5 453 5 242 4 995 4 803 5 316 8 097 11 362 11 555 4 944 7 525
Skulder och eget kapital 23 174 24 965 24 164 23 056 22 221 21 199 19 120 16 085 8 457 11 137
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 1 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 12 131 11 700 11 410 14 169 9 818 8 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 4 092 3 446 3 363 4 219 3 063 2 666
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 399 46 717 45 610 46 424 43 566 46 538 45 232 49 366 40 290 36 929
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 50 59 53 62 53 54 68 50 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 765 923 763 863 692 867 829 718 797 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 404 323 350 286 309 295 291 285 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -806 1 732 2 519 2 959 1 705 5 288 3 573 806 2 758 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,15% 2,41% -1,46% 6,57% -6,67% 2,69% -8,35% 22,55% 9,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,14% 3,10% 7,71% 6,53% 14,34% 19,15% 12,02% 1,97% 23,74% 8,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,41% 1,68% 4,14% 3,29% 7,43% 8,83% 5,13% 0,65% 5,04% 2,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,08% 66,89% 67,62% 68,16% 66,95% 69,38% 69,74% 68,90% 69,17% 64,90%
Rörelsekapital/omsättning 22,96% 26,73% 25,00% 20,56% 16,23% 0,66% 1,73% -6,71% -1,86% -2,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,58% 76,32% 76,39% 74,18% 70,90% 60,63% 34,04% 27,35% 41,30% 31,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,49% 308,57% 295,86% 263,86% 205,53% 90,01% 96,26% 61,20% 75,71% 81,95%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 35 805 39 183 38 448 39 063 36 269 39 763 38 434 37 751 39 629 34 509
Övrig omsättning 552 555 476 590 628 482 472 512 443 435
Rörelseresultat (EBIT) -2 791 -371 749 526 -390 3 302 1 663 1 886 2 718 -828
Resultat efter finansnetto -2 753 -209 977 801 2 584 4 799 1 704 1 842 2 189 686
Årets resultat -1 493 596 1 364 1 682 3 514 4 891 2 684 1 748 1 259 686
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 982 11 283 11 985 12 915 13 673 15 857 9 292 8 982 4 372 4 760
Omsättningstillgångar 14 201 16 741 15 671 13 154 10 566 6 574 8 884 6 469 3 545 5 161
Tillgångar 26 184 28 025 27 657 26 069 24 239 22 431 18 175 15 452 7 918 9 921
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 653 22 646 22 051 20 686 19 004 15 490 7 293 4 609 2 861 3 602
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 670 670 710 1 150 1 150 250 2 500 2 500 0 48
Kortfristiga skulder 4 861 4 709 4 896 4 233 4 085 6 691 8 383 8 343 5 057 6 271
Skulder och eget kapital 26 184 28 025 27 657 26 069 24 239 22 431 18 175 15 452 7 918 9 921
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 1 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 10 848 10 559 10 306 9 905 9 780 8 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 779 3 229 3 190 3 053 3 052 2 973
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 357 39 738 38 924 39 653 36 897 40 245 38 906 38 263 40 072 34 944
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 45 49 53 52 46 47 50 49 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 814 871 785 737 697 864 818 755 809 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 406 348 319 310 324 312 285 290 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 875 544 1 651 1 477 502 4 114 2 389 2 617 3 467 -68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,62% 1,91% -1,57% 7,70% -8,79% 3,46% 1,81% -4,74% 14,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,51% -0,75% 4,15% 3,09% 11,16% 21,76% 10,47% 12,19% 28,33% 7,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,69% -0,53% 2,99% 2,06% 7,46% 12,28% 4,95% 4,99% 5,66% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,89% 67,62% 68,52% 68,74% 67,78% 70,48% 71,43% 72,09% 69,85% 66,12%
Rörelsekapital/omsättning 26,09% 30,71% 28,02% 22,84% 17,87% -0,29% 1,30% -4,96% -3,82% -3,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,88% 80,81% 79,73% 79,35% 78,40% 69,06% 40,13% 29,83% 36,13% 36,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,37% 343,81% 303,96% 288,71% 239,44% 89,06% 98,69% 71,21% 61,04% 76,35%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...