Visa allt om Torstensons Hästtransportcenter AB
Visa allt om Torstensons Hästtransportcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 85 690 64 936 52 502 48 037 41 894 50 643 44 353 27 747 20 141 12 656
Övrig omsättning 939 1 069 730 1 116 850 562 1 261 570 524 517
Rörelseresultat (EBIT) 1 803 1 800 1 059 933 862 1 570 -232 713 860 785
Resultat efter finansnetto 1 786 1 742 938 688 608 1 345 -397 429 204 439
Årets resultat 362 515 178 374 303 511 173 366 146 76
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 239 6 087 6 544 5 301 5 121 5 290 4 705 8 101 15 343 12 196
Omsättningstillgångar 15 644 12 899 10 108 11 522 11 041 9 614 9 529 6 220 5 664 3 489
Tillgångar 22 883 18 986 16 652 16 823 16 162 14 904 14 234 14 322 21 007 15 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 094 1 732 1 217 1 039 1 057 1 133 1 064 891 525 379
Obeskattade reserver 4 042 3 341 2 598 2 257 2 054 1 885 1 235 1 873 1 946 1 946
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 861 9 525 9 909 0 1 694 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 886 4 388 2 928 13 526 11 357 11 886 11 935 11 557 18 535 13 359
Skulder och eget kapital 22 883 18 986 16 652 16 823 16 162 14 904 14 234 14 322 21 007 15 684
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 376 373 350 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 989 1 783 1 618 1 190 698 962 778 754 690
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 719 672 627 517 294 558 520 523 439
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 86 629 66 005 53 232 49 153 42 744 51 205 45 614 28 317 20 665 13 173
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 6 6 4 3 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 521 9 277 8 750 8 006 10 474 16 881 8 871 5 549 4 028 2 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 384 403 425 390 396 306 389 344 332 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 236 3 056 2 151 1 810 1 949 2 679 953 2 468 3 414 2 889
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,96% 23,68% 9,29% 14,66% -17,28% 14,18% 59,85% 37,76% 59,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,85% 10,44% 7,45% 6,56% 6,73% 11,92% -0,19% 6,98% 6,11% 6,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,36% 3,05% 2,36% 2,30% 2,60% 3,51% -0,06% 3,60% 6,37% 8,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,03% 16,28% 16,26% 15,76% 15,68% 13,91% 11,06% 23,92% 31,34% 38,08%
Rörelsekapital/omsättning 10,22% 13,11% 13,68% -4,17% -0,75% -4,49% -5,42% -19,23% -63,90% -77,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,93% 22,85% 19,48% 16,64% 15,91% 16,92% 13,87% 15,86% 9,17% 11,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,20% 63,26% 96,31% 24,21% 16,47% 23,29% 16,64% 9,34% 8,41% 14,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...